Credite

"Credit pentru completarea mijloacelor
circulante şi refinanţare"

 • Termenul creditului: până la 36 luni
 • Suma creditului: în funcţie de necesitatea şi situaţia financiară a solicitantului
 • Valuta creditului: MDL, USD, EUR.

Detalii >

"Credit pentru investiţii"

 • Termenul creditului: pînă la 60 luni
 • Suma creditului: în funcţie de necesitatea şi situaţia financiară a solicitantului
 • Valuta creditului: MDL, USD, EUR.

Detalii >

 “Credit Business-Express” (fără gaj)

 • Termenul creditului: minim 3 luni, maxim 48 luni:
  • - pentru completarea mijloacelor circulante - pe un termen maxim de 24 luni;
  • - pentru investiții - pe un termen maxim de 48 luni;
  • - pentru recreditarea creditelor obținute de alte instituții financiare – în limitele termenului creditului existent;
 • Suma creditului:
  minim 50 000 MDL - maxim 1 500 000 MDL,
  sau minim 3 000 USD - maxim 80 000 USD,
  sau minim 2 500 EUR - maxim 75 000 EUR.
 • Valuta creditului: MDL, USD, EUR.

Detalii >

"Credit Agro-Express"(fără gaj)

 • Termenul creditului: minim 3 luni, maxim 48 luni:
  • - pentru completarea mijloacelor circulante - pe un termen maxim de 24 luni;
  • - pentru procurarea mijloacelor fixe - pe un termen maxim de 48 luni;
  • - pentru recreditarea creditelor obținute de alte instituții financiare – în limitele termenului creditului existent, dar nu mai mare de 48 luni (graficul de rambursare a creditului se stabilește în dependență de situația financiară a solicitantului).
 • Suma creditului fara gaj real:
  minim 50 000 MDL - maxim 1 000 000 MDL
 • Suma creditului cu gaj real:
  minim 50 000 MDL - maxim 1 500 000 MDL
 • Valuta creditului: MDL

Detalii >

Programul Livada Moldovei
Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC - RISP1)
Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (PDAR) finanţat din resursele DLC – FIDA 3
Proiectul de revitalizare a Agriculturii (PRA) finanţat din resursele (FIDA 2 - PRA)
Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Finantare Rurală şi Dezvoltare a Intreprinderilor Mici (DLC – FIDA 1)
Programul National de Abilitare a Tinerilor (Tineret DLC-RISP 1, Tineret DLC-FIDA 1)
Proiectul de Ameliorare a Competitivitaţii finanţat de catre Banca Mondiala (PAC - refinanţare)
Proiectul de Ameliorare a Competitivitaţii finanţat de catre Banca Mondiala (PAC II - refinanţare)
Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Imprumut, semnat între Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW), Republica Moldova şi S.A. “Sudzucker Moldova”
Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol al Republicii Moldova finanţat din resursele Băncii Europene de Instituţii (BEI) – Filiera Vinului
Fondul Provocarilor Mileniului Moldova Facilitatea de Creditare Post – recoltare în Agricultura Performantă (Compact)
Proiectul de Servicii Financiare Rurale si Dezvoltare a Businessului Agricol – FIDA 5 (IMM)
Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing – DLC, FIDA 4
Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businesului Agricol – FIDA 5 (tineri antreprenori)
Proiectul de Investitii si Servicii Rurale, finantat de Asociatia Internationala de Dezvoltare (RISP 2)

Comisioane şi tarife aferente creditelor din resursele internaţionale

Denumirea proiectului Valuta Comision unic (%) Comision din suma rambursării anticipate (%)
MDL (%) USD (%) EUR (%)
Filiera Vinului (ref) 6,75 - - 0,5 0
Filiera Vinului tr.11 - - 4,5 0,5 0
IFAD I (ref) 6,75 4,85 4,85 0,5 0
IFAD II (ref) 6,75 - - 0,5 0
IFAD III (ref) 6,75 - - 0,5 0
Livada Moldovei tr.2 - - 4,1 0,5 0
Livada Moldovei tr.3 - - 4,1 0,5 0
Livada Moldovei tr.4 - - 4,1 0,5 0
Livada Moldovei tr.5 - - 4,1 0,5 0
Livada Moldovei tr.14 - - 4,1 0,5 0
Livada Moldovei tr.15 6,75 - - 0,5 0
RISP I (ref) 6,75 - 4,85 0,5 0
RISP II (ref) 6,75 - 4,85 0,5 0
Tineret FIDA (ref) 6,75 - - 0,5 0

Condiții pentru creditare tineri

"Garanţia bancară"

este un instrument de garantare emis de bancă (garant), la ordinul unui client de-al său, sub forma unui angajament irevocabil şi necondiţionat de a plăti o sumă de bani la cererea Beneficiarului garanţiei.

 • Termenul: Pînă la 12 luni
 • Valuta: MDL, USD, EUR.
 • Suma: în funcţie de necesitatea solicitantului

Detalii >

Logo ODIMM

 

 

 

 

Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM este un instrument de suport antreprenorial, creat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care are misiunea de a emite garanții financiare ce garantează creditele solicitate de Întreprinderile Mici și Mijlocii de la instituțiile financiare partenere (Băncile comerciale).

PRODUS DE GARANTARE - oferta cu condiții specifice de garantare pentru fiecare tip de garanție financiară, ce garantează creditele solicitate de ÎMM-uri de la băncile comerciale și acoperă de la 50% până la 80% din suma creditului contractat, cu o valoare de până la 7 mln. lei.

Beneficiari:

 • Întreprinderi Debutante
 • Întreprinderi nou-create
 • Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori
 • Întreprinderi fondate sau gestiionate de femei antreprenoare
 • Întreprinderi active
 • Întreprinderi exportatoare sau orientate spre export
 • Companiile afectate de criza pandemică.

Etapele emiterii unei garanții financiare:

 • Antreprenorul depune actele necesare
 • Banca analizează viabilitatea activității antreprenoriale
 • ODIMM analizează cererea de garanție
 • Părțile semnează contractul de gaj/ipotecă
 • Antreprenorul semnează contractul de garanție și primește creditul.

Recent, ODIMM a lansat un nou instrument de garantare pentru companiile afectate de criza generată de pandemia COVID-19. Instrumentul financiar presupune oferirea pentru IMM-uri a unui produs de garantare în condiții preferențiale, care va fi utilizat la contractarea unui credit destinate capitalului circulant sau refinanțării altor credite.

Mai multe detalii despre garanțiile ODIMM puteți afla la numărul de telefon (373 22) 858-056.


Condiţii de creditare

Cerinţele minime înaintate către agenţi economici:

 1. Înregistrarea în conformitate cu legislaţia in vigoare RM;
 2. Deschiderea contului curent în BC “Energbank” SA;
 3. Perioada îndelungată (mai mult de 6 luni) de activitate în domeniu;
 4. Existenţa argumentării tehnico-economice depline a creditului (sau a business-planului); a contractelor pentru achiziţionarea/vinzarea de mărfuri si servicii;
 5. Fluxurile mijloacelor băneşti necesare pentru rambursarea creditului;
 6. Bilanţul lichid şi lipsa pierderilor în anul curent;
 7. Istoria creditară pozitivă.

Pentru orice detalii adresați-vă la Departamentul de creditare S.A. “Energbank” la telefoanele (373 22) 858-056, (373 22) 544-383, și în sucursalele Băncii.


Lista documentelor necesare pentru analiza cererii privind acordarea unui credit:

Lista documentelor necesare pentru acordarea creditului, pentru S.R.L. şi Î.I.:

Documente juridice:

 1. Cerere de acordare a creditului,
 2. Documente de constituire,
 3. Copiile actelor de identitate ale persoanelor responsabile (director, contabil-șef, fondatori),
 4. Extrasul din Registrul de Stat al Comerţului cu informaţia privind conducătorul şi fondatorii întreprinderii,
 5. Licențe și autorizații pentru activitățile întreprinderii,
 6. Proces verbal al şedinţei adunării fondatorilor sau decizia unicului fondator privind solicitarea creditului şi acordarea în gaj a bunurilor întreprinderii,
 7. Consimțământul / refuzul de a furniza informații despre companie la Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L..

Documentele financiare:

 1. Rapoarte financiare,
 2. În cazul existenţei creditelor sau împrumuturilor la momentul solicitării creditului, compania va prezenta contractele de credit, contractele de gaj și alte documente solicitate de Banca,
 3. Chestionar sau Business-plan (în cazul solicitării creditului investiţional),
 4. Contracte cu furnizorii și clienții,
 5. Contracte de arendă a imobilului și transportului,
 6. Contracte care confirmă utilizarea resurselor creditare,
 7. Alte documente solicitate de Banca.

Documente pentru evaluarea gajului:

Bunuri imobile:

 1. Extras din Registrul bunurilor imobile,
 2. Documente indicate în Extras care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului,
 3. Dosar cadastral al bunului imobil,
 4. Documentele ce confirmă dreptul de utilizare a terenului (în cazul în care terenul nu este răscumpărat sau este repartizat în folosinţă/arendă),
 5. Permisiunea proprietarului la gajarea dreptului de folosinţă/arendă a terenului,
 6. Documente ce confirmă gradul de finisare a bunului imobil propus în gaj,
 7. Raport de evaluare a bunului imobil efectuat de către o companie licenţiată în acest domeniu,
 8. Poliţa de asigurare a bunului imobil (obligatoriu - tripartid),
 9. Certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor pentru plata impozitului pe bunul imobil.

Mijloace de transport:

 1. Certificatul de înmatriculare,
 2. Revizia tehnică,
 3. Asigurarea de răspundere civilă obligatorie,
 4. Polița de asigurare auto (CASCO în favoarea B.C. Energbank S.A., obligatoriu - tripartid).

Mijloace circulante:

 1. Facturi fiscale, dispoziţii de plată, certificate de calitate, declarații vamale (în cazul achiziţionării activelor circulante în străinătate), care confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor circulante,
 2. Lista activelor circulante oferite în gaj.

Echipament:

 1. Paşaport tehnic,
 2. Facturi fiscale, dispoziţii de plată, declarații vamale (în cazul achiziționării echipamentului în străinătate), care confirmă dreptul de proprietate asupra echipamentului.

Acţiuni corporative:

 1. Extras din Registrul Acționarilor privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute,
 2. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare.