Deservire de cont

Procedura de deschidere a conturilor

Cerințe aferente deschiderii, modificării sau închiderii conturilor pentru persoane juridice.

B.C. "Energbank" S.A. oferă clienţilor săi posibilitatea de a  deschide conturi curente în diferite valute, care vor fi în continuare multivalutare. Deschiderea conturilor curente se efectuează pentru rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.

Pentru deschiderea unui cont curent trebuie să studiaţi Tarifele cu privire la deservirea contului curent şi să vă adresaţi în orice filială a Băncii prezentând următoarele documente:

Documentele necesare pentru deschiderea conturilor curente în valută naţională şi străină:

a)  cererea de deschidere a contului;

b)  fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare);

c)  certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sau alte documente, care confirma înregistrarea de stat conform legislației in vigoare;

d)  copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

e)  copia documentului care atestă beneficiarul efectiv;

f)   copia actului de identitate al persoanei cu drept de semnătură;

g)  copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;

h)  chestionarul cunoaşte-ţi clientul (se completează pe loc în momentul deschiderii contului);

i)    actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);

j)    ordin de numire în funcţie a contabilui-şef;

k)  alte documente la cererea băncii.

Pentru deschiderea unui cont curent provizoriu se prezintă următoarele documente:

a)  cererea privind deschiderea contului;

b)  contractul de constituire sau a alt document care confirma constituirea întreprinderii;

c)  decizia privind emisia suplimentara (la plasarea acțiunilor emisiei suplimentare);

d)  fisa cu specimene de semnături si amprenta stampilei autentificata notarial (2 exemplare) (la plasarea acțiunilor emisiei suplimentare);

e)  copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

f)   copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;

g)  actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);

h)  alte documente la cererea băncii.

Pentru deschiderea contului visa business este necesar completarea cererii.

*Pentru persoane juridice nerezidente in lipsa copiei certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova sau a altor documente, care confirma înregistrarea de stat conform legislației in vigoare se poate prezenta copia extrasului din registrul comercial al tarii de reședința privind înregistrarea întreprinderii in calitate de persoana juridica copia documentului care confirma statutul legal in Republica Moldova si/sau copia documentului care confirma înregistrare de stat in tara de proveniența.

* Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei poate fi intocmită în străinătate, care se legalizează notarial. În acest caz modelul se determină de către părţi de sine stătător, ţinăndu-se cont de cerinţele.

** Documentele intocmite de către sau cu participarea autorităţilor competente din statele străine, ulterior, se legalizează la Ambasada RM acreditată pentru ţara respectivă sau, cu titlu de excepţie, la Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al RM. Documentele menţionate pot fi prezentate fără legalizare, dacă aceasta este prevăzut în acordurile internaţionale la care RM este parte. Documentele prezentate de către persoanе nerezidente, intocmite în limbi străine, se prezintă în traducere în limba de stat legalizată conform legislaţei în vigoare a RM.

Persoane juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul RM, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate (cu excepţia copiei documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă şi copiei certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul RM.