Reguli de efectuare a plăţilor

Plățile bancare se efectuează pe baza ordinului de plată. Efectuarea cu succes a plății depinde de perfectarea corectă a ordinului de plata. Prin urmare, este foarte important să se respecte anumite cerințe pentru completarea ordinului de plată. Aceste cerințe sunt descrise în Regulamentul privind transferul de credit BNM №157  din 01.08.2013. http://www.bnm.md/ru/payment_system_regulation

 

Pentru executarea plăților urgente vă aducem la cunoştinţă pocedura bancară care descrie acest proces.


Procedura de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent

în monedă naţională, recepţionat pe suport de hîrtie.

1. Primirea şi verificarea ordinului de plată aferent transferului urgent. 

1.1.Contabilul-operator primind de la plătitor ordinul de plată aferent transferului urgent (pe suport de hîrtie) verifică corectitudinea completării tuturor cîmpurilor obligatorii prevăzute în ordinul de plată, conform cerinţelor actelor normative interne în vigoare. Totodată  contabilul-operator verifică disponibilitatea sumei necesare pentru plata pe contul clientului.
1.2. În situaţia în care, în rezultatul verificării toate cîmpurile obligatorii sunt completate corect, contabilul-operator acceptă spre executare ordinul de plată aferent transferului urgent şi aplică pe ambele exemplare ale ordinului de plată sub rubrica «DATA PRIMIRII» ora primirii spre executare a ordinului de plată de la plătitor.
1.3. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 5 minute.
2. Întroducerea datelor din ordinul de plată aferent transferului urgent în sistemul informaţional al Băncii (Va-Bank»).
2.1. Contabilul-operator întroduce ordinul de plată aferent transferului urgent în sistemul informational al Băncii (Va-Bank») pînă la stadiul «CONFIRMAT», pe care ulterior îl transmite pe cale internă contabilului superior/specialistului principal (în cadrul DOB a Oficiului Central al Băncii) sau contabilului şef / contabilului superior al filialei/agenţiei.
2.2. Durata acestei etape nu va depăşi 15 minute.
3. Autorizarea ordinului de plată aferent transferului urgent şi trecerea la scăderi.
3.1. Contabilul superior/specialistul principal (din cadrul DOB a Oficiului Central al băncii) sau contabilului şef / contabilului superior al filialei/agenţiei confruntă datele întroduse în sistemul informaţional al Băncii (Va-Bank) cu datele indicate în ordinul de plată aferent transferului urgent şi în cazul corespunderii acestora autorizează plată.
3.2. Contabilul superior/specialistul principal (din cadrul DOB a Oficiului Central al Băncii) sau Contabilului şef/contabilului superior al filialei/agenţiei, transmite către Departamentul Trezorerie al băncii ordinele de plată aferente transferului urgent prin sistemul automatizat al băncii (Va-Bank), concomitent aplică pe primul exemplar al fiecărui ordin de plată, sub rubrica «DATA EXECUTĂRII», ora executării.
3.3. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 10 minute.
4. Transmiterea ordinului de plată aferent transferului urgent în SAPI
4.1. Persoanele responsabile, din cadrul Departamentului Trezorerie al băncii, de expedierea informaţiei către BNM prin sistemul SAPI, sistematic, dar nu mai rar de o dată la 15 minute, va verifica existenţa în sistem a ordinelor de plată aferente transferului urgent şi după verificarea corespunzătoare a acestora le va expedia prin sistemul SAPI către BNM.
4.2. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 15 minute.

 

Procedura de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent
în monedă naţională prin intermediul SDBD “Internet-Client”.

1. Recepţionarea şi verificarea ordinului de plată aferent transferului urgent.

 

1.1. Contabilul-operator sistematic, dar nu mai rar de o dată la 25 minute va verifica în sistemul automatizat al băncii existenţa ordinelor de plată, 

dar nu mai rar de o dată la 25 minute va verifica în sistemul automatizat al băncii existenţa ordinelor de plată.

1.2. În cazul existenţei ordinului de plată aferent transferului urgent, Contabilul-operator îl va deschide şi va verifica corectitudinea completării tuturor cîmpurilor obligatorii ale acestuia, conform cerinţelor actelor normative interne în vigoare, precum şi suma disponibilă în cont.
1.3. Durata acestei etape nu va depăşi 25 de minute.

2. Autorizarea ordinului de plată aferent transferului urgent şi trecerea la scăderi.

2.1. În cazul în care, în rezultatul verificării tuturor cîmpurilor obligatorii s-a constatat că ele sunt completate corect, iar suma plăţii este disponibilă în cont şi asupra acesteia nu sunt aplicate careva interdicţii din partea organelor (persoanelor) abilitate cu acest drept, contabilul-operator va autoriza plata.

2.2. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 5 minute.

3. Transmiterea ordinului de plată aferent transferului urgent în SAPI

3.1. Personalul băncii, responsabil de expedierea informaţiei către BNM prin sistemul SAPI, sistematic, dar nu mai rar de o dată la 15 minute, va verifica existenţa în sistem a ordinelor de plată aferente transferului urgent şi după verificarea corespunzătoare a acestora le va expedia prin sistemul SAPI către BNM.

3.2. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 15 minute.

 

 

Transferul de credit iniţiat de către clientul băncii, poate fi executat de către banca plătitoare la o dată viitoare a plăţii. În asemenea cazuri, în ordinul de plată se indică data în care plata urmează să fie executată (care diferă de data primirii ordinului de plată de către banca plătitoare, însă nu poate fi mai mare cu 10 zile lucrătoare decît aceasta).

 

Social Media

Facebook Vkontakte Odnoklassniki