Rapoarte anuale


Administrarea riscurilor în B.C. “ENERGBANK” S.A.

Banca administrează riscurile aferente activităților ce pot fi desfășurate în conformitate cu Statutul și licența Băncii, precum și prevederile legislației în vigoare, pe măsura desfăşurării activităților respective.

În procesul de administrare a riscurilor, Banca se bazează pe cerințele BNM, recomandările Basel III pentru supraveghere bancară, recomandările auditului extern, cadrul intern regulator ce constă din politici, proceduri, regulamente, instrucțiuni, precum și cele mai bune practici din acest domeniu.

Obiectivul principal al Băncii este administrarea prudentă a riscurilor în condițiile desfășurării unei activități sănătoase astfel încât să prevină impactul negativ  pe care factorii interni sau externi îl pot avea asupra activității Băncii ducând la nerealizarea scopurilor, la producerea unor pierderi neplanificate sau producerea unor efecte negative. Modelul de afaceri al Băncii este unul conservator, astfel încât Banca evită participarea în operațiuni cu grad ridicat de risc, asigurând o nișă de piața stabilă.

Fiecare angajat al Băncii participă la procesele de gestionare a riscurilor în conformitate cu obligațiunile sale funcționale. Responsabilitățile principale ce revin structurilor Băncii responsabile pe linia administrării riscurilor sunt specificate în Politica de administrare a riscurilor în cadrul Băncii.

Banca administrează următoarele tipuri de riscuri semnificative rezultate din operațiunile sale zilnice: riscul de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărții și riscul de concentrare, riscul operațional, riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul de ţară / riscul de transfer, riscul reputațional.

Administrarea riscurilor semnificative se realizează pornind de la următoarele principii, prin aplicarea cărora Banca urmărește asigurarea unui profil de risc mediu la nivelul Băncii:

  • identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor, inclusiv pentru activitățile externalizate, conform procedurilor și politicilor stabilite;
  • transparența procesului de administrare a riscurilor, care presupune disponibilitatea informației complete, obiective și fiabile
  • menținerea unui sistem de raportare corespunzător expunerilor la risc;
  • menținerea limitelor corespunzătoare privind expuneri la riscuri, în conformitate cu mărimea, complexitatea, performanțele financiare ale Băncii;
  • separarea corespunzătoare a atribuțiilor în cadrul procesului de administrare a riscurilor semnificative, pentru evitarea potențialelor conflicte de interese între participanți la procesele de executare, control și evidența operațiunilor supuse riscurilor;
  • monitorizarea permanentă a respectării procedurilor stabilite pentru administrarea riscurilor și soluționarea operativă a deficiențelor constatate;
  • revizuirea periodică/ajustarea actelor normative interne privind administrarea riscurilor;
  • monitorizarea și încadrarea în profilul de risc ales, analiza tendințelor și revizuirea rezultatelor actuale în raport cu evaluările anterioare;
  • monitorizarea continuă a conformității cu legislația în vigoare.

Obiectivele și limitele privind expunerea la riscuri sunt stabilite în Politica de administrare a riscurilor în cadrul BC Energbank SA și alte acte normative interne ale Băncii și sunt determinate în conformitate cu țintele strategice ale Băncii, precum și corelarea obiectivelor generale prevăzute cu evoluțiile pieței și ale mediului de afaceri.

Banca evaluează și monitorizează în mod continuu riscurile semnificative. În scopul managementului eficient al riscurilor, și anume anticipării acestora și identificării aspectelor vulnerabile, Direcția Administrarea Riscurilor trimestrial efectuează simulările de criză, generînd scenarii extreme asupra tuturor activităților semnificative ale Băncii.  Acest proces implică identificare și analiza situațiilor care pot provoca pierderi excepționale dar posibile, precum și estimare lor, atât în viitorul previzibil cât și pe termen lung, după ce se determină mărimea pierderilor care pot fi înregistrate de Banca.

De asemenea se monitorizează profilul de risc efectiv al Băncii, se determină nivelului riscurilor semnificative și a tendințelor acestora prin raportarea trimestrială în cadrul ședințelor CARA/Comitetului de Administrare a Activelor şi Pasivelor.

Riscul de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărții și riscul de concentrare

Riscul de credit este cel mai semnificativ pentru întregul sistem, întrucât se infiltrează la nivelul unei game mai largi de servicii și expuneri. Banca se expune riscului de credit prin activitățile de creditare, activități de investiție, emiterea garanțiilor bancare, dețineri în conturi curente (corespondente) și plasamente în bănci.

Politicile și procedurile interne privind activitatea de creditare au în vedere următoarele:

  • Proceduri riguroase privind analizarea cererilor de credit și acceptarea clienților;
  • Sistem adecvat de aprobare a expunerilor;
  • Sistem adecvat de protecție a expunerilor (garanții);
  • Sistem de urmărire a creditelor acordate;
  • Sistem de stabilire a competențelor de aprobare a creditelor (în funcție de mărimea expunerii);
  • Sistem de gestionare a limitelor privind nivelul de concentrare a riscului de credit.

În procesul de desfășurare a activităților care generează risc de credit, în scopul încadrării în profilul de risc asumat, Banca efectuează administrarea riscului de credit la nivel individual (pentru clienții persoane fizice și juridice) și la nivelul Băncii prin prisma calității portofoliului de credite.

Evaluarea riscurilor aferente activității de creditare desfășurate în cadrul Băncii se efectuează atât înaintea cât și după aprobarea operațiunilor și se bazează pe următoarele:

  • Neînregistrarea de expuneri față de categorii de debitori care sunt determinați de către Banca ca debitorii care nu vor fi finanțați (Politica creditară);
  • Evaluarea detaliată a debitorului și a garanțiilor prezentate, încadrarea în criteriile stabilite în reglementările interne;
  • Încadrarea în nivelul de expunere maximă față de un grup de clienți aflați în legătură;
  • Aprobarea expunerilor de către organele de decizie conform nivelurilor de competențe stabilite;
  • Monitorizarea tuturor debitorilor pe parcursul derulării contractelor de creditare, precum și urmărirea zilnică a serviciului datoriei;
  • Evaluarea semestrială a deprecierii expunerilor și determinarea ajustărilor pentru depreciere necesare – pe baza individuală pentru expunerile semnificative la nivel individual și pe baza colectivă pentru cele nesemnificative la nivel individual;
  • Evaluarea lunară a gradului de risc al expunerilor prin încadrarea fiecărui element din activul bilanțului și din afară acestuia care reprezintă expunere într-o categorie de clasificare în funcție de serviciul datoriei, categoriile de performanță financiară ale contrapartidelor și garanțiile aferente acestora conform criteriilor stabilite de BNM (raportare COREP).

Administrarea riscului de credit la nivelul portofoliului se efectuează prin evaluarea riscului aferent portofoliului dat și încadrarea în limitele de expunere la riscul de credit stabilite în politicile interne ale Băncii, respectiv:

  • Limite de expunere față de băncile corespondente (inclusiv băncile din străinătatea) și sistemele de remitere de bani
  • Limite privind riscul de concentrare rezultat din operațiuni cu clienții (expunere față de clienți/grupe de clienţi aflați în legătură, expuneri față de persoane afiliate, expuneri fața de salariații Băncii, expuneri pe sectoare de activitate, expuneri față de acționari care dețin mai puțin de 1% de acțiuni, inclusiv persoane afiliate).

Prin evaluarea riscului aferent portofoliului Banca urmăreşte scopurile următoare: evitarea situației concentrării portofoliului de credite, determinarea trendului calității portofoliului, asigurarea managementului riscului de credit și protecția corespunzătoare.

Riscul de piață

Prin administrarea riscului de piață Banca urmărește realizarea unui portofoliu cu sensibilitatea scăzută la variațiile ratei dobânzii și ale cursului valutar. Aceste scopuri se realizează prin gestionarea marjei dobânzii, calculul și analiza indicatorilor riscului ratei dobânzii, gestionarea poziției valutare a Băncii și analiza indicatorilor riscului valutar.

Administrarea riscului valutar se efectuează conform prevederilor Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă prin determinarea următorilor indicatori:

  1. poziția deschisă netă pe fiecare valută (exclusiv moneda de raportare);
  2. poziția netă totală;

pe baza cărora se monitorizează și limitează nivelurile maxime ale pozițiilor deschise nete și ale poziției nete totale în total fonduri proprii.

Pentru calcularea limitelor de pierderi potenţiale în urma poziţiilor valutare deschise se utilizează metodologia VaR.

În afara limitării, Banca aplică şi alte mecanisme de reducere a riscului valutar, în special swap-urile valutare, contractele forward şi opțiunile.

Administrarea riscului de dobânda se realizează prin determinarea unor indicatori de sensibilitate la variația ratei dobânzii (raportul GAP) implicînd identificarea activelor/pasivelor bilanțiere și extrabilanțiere sensibile și non-sensibile la variația ratei dobînzii per total și pe benzi de scadență.

Prin monitorizarea de tip GAP Banca își propune diminuarea decalajului între activele și pasivele sensibile la variația ratei dobânzii  astfel încât impactul asupra veniturilor nete să fie cât mai diminuat.

Banca își gestionează riscul de dobândă prin modificarea termenelor de plasare şi atragere a activelor şi pasivelor sale, prin modificarea ratelor de profitabilitate a activelor sensibile la modificarea ratelor de dobândă, ținînd cont de diapazonul volatilității ratelor de dobândă.  În fiecare trimestru Banca îşi analizează diferenţa între scadentele activelor finanţate de dobândă şi a pasivelor atrase în vederea stabilirii riscului căruia este supus venitul net de dobândă în urma modificării ratelor de dobândă.

Riscul de lichiditate

Banca administrează activele și pasivele sale, fiind axată pe determinarea adecvată a structurii bilanțului, prin corelarea continuă a resurselor și plasamentelor în ceea ce privește structura și maturitatea lor.

În procesul administrării riscului de lichiditate se monitorizează:

  • indicatorul zilnic de lichiditate;
  • riscul mare de lichiditate și grupurile de clienți aflați în legătură, care deruleză operațiuni de pasiv cu Banca;
  • indicatori de avertizare timpurie în vederea identificării în regim de urgență a creșterii vulnerabilității în ceea ce privește poziția lichidității sau a necesarului de finanțe (Plan de redresare);
  • încadrarea în limitele indicatorilor de lichiditate impuse de BNM (Principiu I,II și III);
  • ponderea activelor lichide în total active;
  • excedentul de lichiditate, ținînd cont de angajamente condiționale existente.

Riscul operațional

Riscurile operaționale sunt generate de toate operațiunile bancare, iar responsabilitatea administrării zilnice a riscurilor operaționale revine personalului din toate liniile de activitate Băncii. Toate politicile și procedurile interne ale Băncii sunt elaborate/dezvoltate prin prisma abordării acestui risc.

În cadrul administrării riscului operațional Banca urmărește reducerea evenimentelor generatoare de risc operațional, rezultate din procese interne, sisteme neadecvate și eronate, incluzând atât fraudele interne și externe, cât și procesările defectuoase ale datelor sau funcționările defectuoase ale sistemelor informatice, prin următoarele:

  • adaptarea continuă a cadrului intern de reglementare și a proceselor  interne astfel încât să fie asigurată concordanța acestora cu cerințele BNM;
  • dezvoltarea aptitudinilor teoretice si profesionale ale salariaților Băncii prin intensificarea programelor de training și organizarea de seminare în scopul reducerii riscului operațional;
  • evaluarea produselor și serviciilor, activităților, proceselor și sistemelor în vederea determinării riscului operațional inerent;
  • raportarea cazurilor de risc operațional.

Riscul de ţara / riscul de transfer

Administrarea riscului de ţară şi a riscului de transfer se efectuează prin aplicarea unui mecanism de apreciere și revizuirea a categoriei de risc, stabilită pentru țară respectivă, în baza unui complex de factori de limitare a expunerii băncii față de fiecare țară. Ca bază la evaluarea proprie, Banca utilizează evaluările și ratingul agențiilor internaționale Standard &Poor’s, Moody’s și Fitch.

La recomandarea Direcției Administrarea Riscurilor se stabilesc valorile limită de expunere faţă de băncile corespondente și sistemele de remitere bani, iar Departamentul Trezorerie monitorizează zilnic respectarea  acestor limite.

Riscul reputațional

Principalele obiective strategice ale Băncii în cadrul administrării riscului reputaţional sunt:

  • continuarea procesului de schimbare a imaginii Băncii;
  • promovarea produselor existente si dezvoltarea de noi produse atractive in scopul consolidării poziției Bancii pe sectorul atragerii de economii ale persoanelor fizice si juridice;
  • continuarea schimbării comportamentale a personalului atât în interiorul instituției, cât și fața de clienți şi asigurarea unui nivel cât mai înalt de pregătire profesională a personalului;
  • consolidarea imaginii Bancii pe piaţa financiar-bancară.

In scopul reducerii riscului reputațional, Banca are in vedere actualizare/îmbunătățire a reglementărilor interne cu privire la standardele si acțiunile de urmat in activitatea de cunoaștere a clientelei și de prevenire a spălării banilor si finanțării terorismului, rezolvarea reclamațiilor si petițiilor formulate de unii clienți ai Bancii.

Riscul reputațional este în directă legătură cu riscul operațional, având unele soluții comune de limitare a acestuia.

Banca urmărește încadrarea intr-un nivel de risc reputațional scăzut, care să nu conducă la înregistrarea de pierderi sau la nerealizarea profiturilor estimate de Banca. In acest sens, Banca limitează evenimentele generătoare de risc reputațional, prin:

  • adaptarea reglementărilor interne pentru promovarea produselor si serviciilor bancare cu un impact pozitiv asupra pieţei;
  • practicarea unor dobânzi și comisioane atractive la credite si depozite, în măsură să atragă un segment important de clientela;
  • introducerea produselor si serviciilor bancare moderne, eficiente și in concordanță cu cerințele mereu crescînde ale pieței bancare;
  • promovarea produselor si serviciilor bancare in mass media, prin toate formele de publicitate.

În scopul îmbunătățirii sistemului de administrare a riscurilor, Banca urmează promovarea culturii privind riscurile, integrată la nivelul de ansamblu al Băncii, bazată pe o deplină înțelegere și conștientizarea riscurilor, la fel și implementarea continuă a noilor standarde conform legislaţiei în vigoare şi practicelor celor mai bune.