Guvernanţă corporativă

APROBAT 

la Adunarea generală a acţionarilor
B.C. «ENERGBANK» S.A. 

Proces-verbal № 44 din 21.04.2015

C U P R I N S

DISPOZIŢII GENERALE
I. PRINCIPIILE CONDUITEI CORPORATIVE
1.1. Principiul garantării drepturilor şi intereselor acţionarilor
1.2. Principiul administrării efective
1.3. Principiul repartizării atribuţiilor între organele de administrare ale Băncii şi
controlului efectiv asupra activităţii Băncii
1.4. Principiul controlului efectiv asupra activităţii economico-financiare a Băncii
1.5. Principiul transparenţei şi accesibilităţii informaţionale
1.6. Principiul respectării legalităţii şi normelor etice
1.7. Principiul interacţiunii efective cu angajaţii şi remunerarea echitabilă
1.8. Principiul responsabilităţii sociale şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu persoanele
interesate.
II. STRUCTURA ADMINISTRĂRII CORPORATIVE A BĂNCII
2.1. Adunarea generală a acţionarilor
2.2. Consiliul Băncii
2.3. Comitetul de Conducere al Băncii
III. REMUNERAREA
IV. CONFLICTUL DE INTERESE
V. PĂRŢILE ASOCIATE
5.1. Partenerii (creditorii, investorii şi furnizorii)
5.2. Personalul Băncii
VI. TRANSPARENŢA FINANCIARĂ ŞI AUDITUL EXTERN
VII. RESPONSABILITATEA


DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Cod de guvernare corporativă constituie în sine un acord între organele de administrare şi acţionarii B.C. «ENERGBANK» S.A. (în continuare-acţionarii), scopul căruia constă în formarea şi implementarea în practica zilnică de activitate a Băncii a normelor şi tradiţiilor corespunzătoare în conduita corporativă a business-ului bancar, conform standardelor internaţionale recunoscute, bazat nu doar pe respectarea incontestabilă a cerinţelor legislaţiei, dar şi pe aplicarea normelor etice în conduita de afaceri, generale pentru toţi membrii comunităţii de afaceri.
Codul de guvernare corporativă a B.C. «ENERGBANK» S.A. (în continuare – Banca) este elaborat în baza Codului de administrare corporativă, recomandat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în conformitate cu recomandările Comitetului Basel pentru Supravegherea bancară «Consolidarea guvernării corporative pentru instituţiile bancare», Legii privind societăţile pe acţiuni, Legii privind instituţiile financiare, Statutului Băncii şi altor acte normative ale legislaţiei în vigoare.
Prin administrare corporativă se înţelege administrarea integrală a activităţii Băncii, exercitată de Adunarea generală a acţionarilor Băncii, Consiliul Băncii, incluzînd, totalitatea raporturilor acestora cu Comitetul de Conducere al Băncii şi altor persoane interesate (angajaţii, creditorii, deponenţii, şi altor clienţi, parteneri, agenţi economici, organelor de reglementare şi supraveghere bancară, organe publice şi de administrare) în partea ce ţine de:
- determinarea scopurilor strategice în activitatea Băncii şi a unui sistem efectiv de administrare.

- crearea stimulilor în activitatea de muncă, care vor asigura efectuarea de către organele de conducere ale Băncii şi de către angajaţi a tuturor acţiunilor necesare pentru atingerea scopurilor strategice în activitatea Băncii;
- atingerea unui echilibru între interesele acţionarilor, membrilor Consiliului, Comitetului de Conducere al Băncii şi altor persoane interesate;
- asigurarea respectării legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii, prezentului Cod şi altor acte normative interne, precum şi a principiilor eticii profesionale în domeniul bancar.
Considerînd importanţa prezentului Cod, toate organele de conducere şi salariații Băncii urmează să se ghideze de reglementările acestuia la executarea obligaţiunilor sale în faţă Băncii şi a acţionarilor Băncii. Conduita corporativă în procesul activităţii de asigurare a administrării corporative trebuie să fie bazată pe respectul drepturilor şi intereselor participanţilor la aceasta şi să contribuie la eficacitatea activităţii Băncii, menţinerii stabilităţii financiare şi profitabilităţii.

 I. PRINCIPIILE CONDUITEI CORPORATIVE

În scopul perfecţionării sistemului de guvernare corporativă, Banca exprimă disponibilitatea de a se ghida în activitatea sa de următoarele principii de bază ale guvernării corporative:
1.1. Principiul garantării drepturilor şi intereselor acţionarilor

1.1.1 Banca, tuturor acţionarilor săi, garantează posibilitatea realizării drepturilor sale, consfinţite în legislaţie, în Statutul Băncii, în Regulamentul adunării generale a acţionarilor Băncii şi în alte acte normative interne ale Băncii, precum şi apărarea intereselor lor. Fiecare acţionar se bucură de drepturi egale cu privire la participarea în organele de conducere ale Băncii şi cu privire la adoptarea deciziilor la adunarea generală a acţionarilor, referitoare la activitatea Băncii, ordinea desfăşurării căreia este prevăzută de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii, Regulamentul adunării generale a acţionarilor şi de alte acte normative interne ale Băncii. Banca garantează respectarea principiului «o acţiune-un vot».
1.1.2 Acţionarii sunt în drept să primească de la Consiliul Băncii şi de la Comitetul de Conducere al Băncii informaţii şi rapoarte autentice despre activitatea Băncii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu actele normative interne ale Băncii.
1.1.3 Acţionarii, fiind proprietarii Băncii, dispun de toate drepturile în raport cu Banca, respectarea şi apărarea cărora este asigurată de către Consiliul Băncii şi Comitetul de Conducere al Băncii, şi anume dreptul la:

- participarea la administrarea Băncii;
- primirea informaţiei despre Bancă;
- primirii dividendelor;
- dispunerea de acţiunile Băncii în ordinea stabilită de prevederile legislaţiei în vigoare;
- la apărarea drepturilor sale.
1.1.4 Atribuind o importanţă deosebită înregistrării cuvenite şi apărării dreptului de proprietate a acţionarului în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Banca a delegat, unei persoane juridice profesioniste licenţiate - registratorului independent, care dispune de sisteme mai efective de siguranţă a ţinerii registrului hîrtiilor de valoare, efectuarea înregistrării dreptului de proprietate a acţionarilor Băncii, ţinerea şi păstrarea registrului acţionarilor.

1.1.5 Acţionarii au dreptul să dispună liber de acţiunile deţinute, să efectueze orice acţiune ce nu contravine legislaţiei şi care nu încalcă drepturile şi interesele ocrotite de lege ale altor persoane, inclusiv, să înstrăineze acţiunile deţinute în proprietate altor persoane conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii şi actelor normative interne ale Băncii.
1.1.6 Acţionarii au dreptul să participe la administrarea Băncii prin adoptarea deciziilor cu privire la chestiunile incluse în competenţa adunării generale a acţionarilor, în ordinea şi condiţiiile stabilite de legislaţie, Statutul Băncii, Regulamentul adunării generale a acţionarilor şi altor acte normative interne ale Băncii.

1.2. Principiul administrării efective

1.2.1 Politica de administrare a Băncii este orientată spre realizarea scopurilor strategice de lungă durată, îmbunătăţirea indicilor financiari ai activităţii Băncii, precum şi majorarea preţului activelor. Un element important în administrarea corporativă îl constituie elaborarea permanentă, examinarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, precum şi stabilirea direcţiilor prioritare ale activităţii ca direcţii-business separate, precum şi activitatii Băncii în general.
1.2.2 Semnificaţia specială a indicilor de bază în activitatea Băncii, recomandate de legislaţia în vigoare, de instituţiile internaţionale bancare, inclusiv, de Concepţia Comitetului Bazel privind supravegherea bancară, se stabilesc de Consiliul Băncii şi oferă organelor de conducere ale Băncii posibilitatea de a efectua raţional şi conştiincios administrarea efectivă a activităţii curente a Băncii, precum şi stabileşte subordonarea Comitetului de Conducere al Băncii Consiliului Băncii şi acţionarilor săi.

Pentru realizarea acestui principiu de administrare corporativă Banca:

- stabileşte competenţa organelor de administrare şi control ale Băncii, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii şi altor acte normative ale Băncii;
- prin intermediul Consiliului Băncii se asigură funcţionarea sistemului de control intern asupra activităţii Băncii, Comitetului de Conducere al Băncii în scopul îndeplinirii mai efective de către aceştea a funcţiilor ce le revin;
- asigură corespunderea remunerării persoanelor cu funcţii de răspundere ale Băncii conform calificării lor, şi aportului real adus la rezultatele activităţii Băncii;
- întreprinde măsuri privind respectarea raţională de către Comitetul de Conducere al Băncii, în activitatea sa, a intereselor persoanelor terţe, clienţilor şi partenerilor Băncii, statului şi organelor administraţiei publice locale pe teritoriul căruia se află Banca;
- crează sistemul de selectare şi administrare a cadrelor, care contribuie la contribuie la cointeresarea salariaților în activitatea efectivă a Băncii, care permite asigurarea creşterii treptate în ascensiune a prosperităţii Băncii, salariaților săi;

1.2.3 În calitate de sistem de administrare efectivă Banca utilizează administrarea şi planificarea bugetului, precum şi controlul privind executarea planurilor şi evaluarea rezultatelor activităţii Băncii.

1.2.4 În actele normative interne ale Băncii sunt stabiliţi indicii calitativi şi cantitativi privind businessdirectivele, care permit evaluarea activităţii subdiviziunilor Băncii.
1.3. Principiul repartizării atribuţiilor între organele de administrare ale Băncii şi controlului efectiv asupra activităţii Băncii.
1.3.1 Repartizarea atribuţiilor între organele de conducere şi control ale Băncii, stabilite prin lege şi Statutul Băncii, prin actele normative interne ale Băncii, determinarea competenţei şi subordonării, asigură delimitarea în administrare, exercitată de către acţionarii şi Consiliul Băncii, conducerii activităţii curente ale Băncii, exercitată de către Comitetul de Conducere al Băncii. Modalitatea formării organelor de conducere ale Băncii, subordonarea Consiliului Băncii adunării generale a acţionarilor şi Comitetului de Conducere Consiliului al Băncii asigură eficacitatea activităţii organelor de conducere ale Băncii.
1.3.2. Sarciniile, competenţa, modalitatea formării organelor de conducere ale Băncii şi activităţii acestora sunt stabilite de legislaţie, Statutul Băncii, Regulamentele adunării generale a acţionarilor, Consiliul Băncii, Comitetului de Conducere al Băncii şi altor acte normative ale Băncii.

1.4. Principiul controlului efectiv asupra activităţii economico-financiare a Băncii.

1.4.1 Controlul asupra activităţii economico-financiare a Băncii este exercitată de Comisia de cenzori a Băncii, aleasă de adunarea generală a acţionarilor. Membrii Comisiei de cenzori trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei, Statutului Băncii şi actelor normative interne ale Băncii.
1.4.2 Pentru controlul şi aprobarea autenticităţii raportării financiare anuale, Banca anual antrenează compania de audit independentă care nu este legată patrimonial de interesele Băncii sau de acţionari Băncii, care dispune de licenţă corespunzătoare. Compania de audit şi condiţiile contractului încheiat cu aceasta se aprobă de adunarea generală a acţionarilor fiind coordonat cu Banca Naţională a Moldovei.
1.4.3 Afară de aceasta, în structura Băncii funcţionează Secţia audit intern, scopul de bază al căreia constituie asigurarea eficacităţii şi adecvaţiei sistemului de control intern în Bancă, astfel, secţia menţionată efectuează controlul siguranţei şi autenticităţii informaţiei financiare şi operaţionale, activităţii subdiviziunilor structurale, sistemului de control intern, evaluează economicitatea şi eficacitatea utilizării resurselor Băncii.
1.4.4 Secţia audit intern se subordonează Consiliului Băncii şi activează în baza Regulamentului, aprobat de Consiliul Băncii, efectuînd activitatea sa în conformitate cu planul activităţii, care se aprobă de Consiliul Băncii.
1.4.5 Considerînd importanţa organizării şi coordonării dirijării riscurilor bancare în guvernarea corporativă, în structura Băncii funcţiile dirijării riscurilor bancare sunt puse în sarcina Comitetului  privind dirijarea activelor şi pasivelor care efectuează în permanenţă analiza eficacităţii metodelor aplicate şi elaborarea metodelor noi de identificare, evaluare şi optimizare a nivelului riscurilor bancare.
1.4.6 Supravegherea şi controlul asupra activităţii Băncii este efectuat de Banca Naţională a Moldovei, atribuţii consfinţite în legislaţia Republicii Moldova.

1.5. Principiul transparenţei şi accesibilităţii informaţionale 

1.5.1 Banca dezvăluie informaţia cu privire la activitatea sa în ordinea şi condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi actele normative interne ale Băncii cu condiţia respectării echilibrului rezonabil între transparenţa informaţională, asigurarea intereselor comerciale (bancare) ale Băncii şi respectării cerinţelor legislaţiei şi actelor normative interne ale Băncii privind păstrarea secretului comercial (bancar).
1.5.2 Acţionarii Băncii, membrii organelor de conducere şi supraveghere ale Băncii, angajaţii Băncii sunt obligaţi să păstreze secretul comercial (bancar).
1.6. Principiul respectării legalităţii şi normelor etice
1.6.1 Banca îşi desfăşoară activitatea în strictă corespundere cu principiile general recunoscute şi normele dreptului internaţional, legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii şi documentelor normative interne, tradiţiilor circuitului de afaceri, se conduce de principiile eticii corporative şi de afaceri, care corespund standardelor inalte în practica naţională şi internaţională de administrare a business-ului.
1.6.2 Prezentul cod de administrare corporativă stabileşte standardele activităţii Băncii şi conduitei salariațiilor săi, orientate spre ridicarea profitabilităţii, stabilităţii financiare şi eficacităţii Băncii, conţine reguli de conduită obligatorii pentru toţi, care se extinde asupra acţionarilor, membrilor organelor de conducere şi supraveghere ale Băncii, tuturor salariaților băncii, independent de nivelul funcţiei ocupate.
1.6.3 Reglementările prezentului Cod se consideră de către toate subdiviziunile structurale la elaborarea documentelor de ordin intern, la stabilirea relaţiilor cu clienţii, agenţii economici, cu partenerii de afaceri, organele administraţiei publice locale.
1.7. Principiul interacţiunii efective cu angajaţii şi remunerarea echitabilă
1.7.1 Recunoscînd, că investiţiile în cadrele calificate, constituie baza succesului de lungă durată, Banca îşi formează echipa sa de profesionişti, permanent are grijă de ridicarea nivelului profesionist al salariaților, motivaţiei, apărării sociale şi fidelităţii valorilor corporative.
1.7.2 În Bancă se desfăşoară activităţi privind ridicarea nivelului profesionist al salariaților Băncii.
1.7.3 Banca acordă atenţie permanentă perfecţionării şi consolidării culturii corporative, chestiunilor ce ţin de protejarea sănătăţii salariaților şi siguranţei condiţiilor de muncă.
1.8. Principiul responsabilităţii sociale şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu persoanele interesate
1.8.1 Banca recunoaşte responsabilitatea sa în faţa acţionarilor pentru rezultatele activităţii Băncii, în faţa clienţilor- pentru calitatea serviciilor bancare, în faţa partenerilor – pentru respectarea corespunzătoare a obligaţiunilor sale.
1.8.2 Banca participă activ la examinarea iniţiativelor legislative direcţionate spre perfecţionarea activităţii bancare, administrării corporative, altor sectoare ale vieţii sociale a ţării. Banca şi reprezentanţii săi sunt membri ai diferitor organizaţii obşteşti, asociaţii şi altor organizaţii necomerciale.
1.8.3 Recunoscînd importanţa menţinerii şi dezvoltării relaţiilor stabile cu persoanele interesate cu clienţii, creditorii, partenerii de afaceri, reprezentanţii, construiesc relaţii cu partenerii organelor publice în baza principiilor: încredere reciprocă, dreptăţii, professionalismului, neîntreruperea obligaţiunilor, dezvăluirii informaţiei, riorităţii convorbirilor şi în faţa litigiilor în instanţa de judecată.

II. STRUCTURA ADMINISTRĂRII CORPORATIVE A BĂNCII

2.1. Adunarea generală a acţionarilor

2.1.1 Adunarea generală a acţionarilor constituie organul suprem de conducere a Băncii, participînd la care acţionarul îşi realizează dreptul său la administrarea Băncii.
2.1.2 În scopul respectării corespunzătoare a drepturilor acţionarilor de a participa la adunarea generală a acţionarilor cu dreptul de vot pe fiecare întrebare ce ţine de competenţa sa, Banca organizează desfăşurarea adunării generale a acţionarilor în aşa mod, încît să asigure atitudine egală faţă de fiecare acţionar, în special:
- să înştiinţeze la timp acţionarii privind desfăşurarea adunării generale a acţionarilor;
- să prezinte acţionarilor informaţia referitoare la chestiunile privind ordinea de zi;
- să ofere acţionarilor posibilitatea de a lua cunoştinţă cu lista persoanelor, care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor şi cu materialele ce ţin de ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor Băncii;
- alegerea locului, data şi timpul desfăşurării adunării generale se stabileşte în aşa mod, ca să se ofere acţionarilor o posibilitate reală şi neîmpovărat să participe la aceasta.
2.1.3 Competenţa adunării generale a acţionarilor, ordinea convocării acesteia, forma şi termenii desfăşurării, formarea ordinei de zi, stabilirea cvorumului, modalitatea votării, adoptarea deciziilor şi numărarea voturilor, perfectarea proceselor verbale ale adunării generale şi alte întrebări, ce ţin de desfăşurarea adunării generale a acţionarilor Băncii este reglementată de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi Regulamentul privind desfăşurarea adunării generale a acţionarilor Băncii. După desfăşurarea adunării generale a acţionarilor, informaţia cu privire la petrecerea acesteia şi deciziile adoptate, se publică pe pagina WEB a Băncii şi în organul de presă «Capital Market» Î.S. în ordinea prevăzută de actele normative ale Băncii.
2.2. Consiliul Băncii
2.2.1 Consiliul Băncii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limita comnpetenţei sale, conduce activitatea Băncii şi supraveghează asupra activităţii Comitetului de Conducere al Băncii în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii şi documentelor interne ale Băncii, se subordonează adunării generale a acţionarilor Băncii şi poartă răspundere pentru dezvoltarea cu succes a Băncii.
2.2.2 Membrii Consiliului Băncii se aleg de adunarea generală a acţionarilor şi trebuie să se bucure de o autoritate de afaceri impecabilă, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă, necesare pentru luarea deciziilor, care ţin de competenţa Consiliului şi să corespundă cerinţelor legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii, Regulamentului privind activitatea Consiliului Băncii şi actelor normative interne ale Băncii şi să înceapă exercitarea obligaţiunilor după aprobarea candidaturii lui de Banca Naţională a Moldovei.
2.2.3 Sarcinile principale în activitatea Consiliului Băncii sunt:
- stabilirea strategiei de dezvoltare a Băncii şi direcţiile prioritare de dezvoltare a Băncii;
- asigurarea realizării şi apărării drepturilor acţionarilor, soluţionarea conflictelor corporative;
- examinarea business-plan-urilor şi rapoartelor privind executarea lor;
- aprobarea politicii de cadre, sistemului de remuneraţie şi altor plăţi;
- asigurarea controlului efectiv asupra activităţii economico-financiare a activităţii Băncii;
- efectuarea controlului asupra eficacităţii activităţii Comitetului de Conducere al Băncii;
- controlul privind dirijarea riscului bancar, controlului intern, inclusiv, contracararea legalizării (spălării banilor) veniturilor, dobîndite pe cale criminală şi finanţării terrorismului;
- aprobarea documentelor interne ale Băncii pe chestiunile ce ţin de competenţa Consiliului Băncii;
- asigurarea respectării şi apărării drepturilor acţionarilor, acordate de legislaţie, de Statutul Băncii şi actele normative interne ale Băncii.
2.2.4 Membrii Consiliului Băncii trebuie conştiincios şi raţional să-şi îndeplinească obligaţiunile sale în interesul acţionarilor şi Băncii în general, să participe activ la şedinţele Consiliului Băncii, să se abţină de la acţiuni care duc sau pot duce la apariţia conflictului de interese, să dezvăluie clar şi deplin informaţia privind interesul propriu în efectuarea tranzacţiilor de către Bancă.
2.2.5 Membrii Consiliului Băncii trebuie să fie independenţi în procesul adoptării deciziilor ca urmare a exercitării obligaţiunilor sale şi să ţină cont de interesele altor persoane-acţionari, clienţi agenţilor economici şi salariații Băncii, să nu divulge şi să nu folosească în interese proprii sau în interesul persoanelor terţe informaţia confidenţială privind Banca şi informaţia insider.
2.2.6 Preşedintele Consiliului asigură activitatea Consiliului Băncii, care se alege la şedinţa Consiliului Băncii în ordinea, stabilită în Statutul Băncii şi Regulamentul Consiliului Băncii.
2.2.7 Competenţa Consiliului, Preşedintelui Consiliului, modalitatea activităţii acestuia se stabileşte de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii, prezentul Cod, Regulamentul Consiliului Băncii şi actele normative interne ale Băncii.
2.3. Comitetul de Conducere al Băncii
2.3.1 Conducerea curentă a activităţii Băncii, cu excepţia întrebărilor ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor sau Consiliului Băncii, se efectuează de Comitetul de Conducere al Băncii, membrii căruia se aleg de adunarea generală a acţionarilor Băncii, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii, Regulamentului Comitetului de Conducere al Băncii. Comitetul de Conducere al Băncii se subordonează Consiliului Băncii şi adunării generale a acţionarilor Băncii.
2.3.2 Componenţa numerică a Comitetului de Conducere al Băncii se stabileşte de Consiliul Băncii în aşa mod, ca să fie asigurată examinarea productivă şi constructivă a chestiunilor, adoptarea deciziilor oportine şi bine cîntărite.
2.3.3 În scopul asigurării conducerii efective a Băncii, Consiliului de Administraţie i se atribuie un grad înalt de independenţă, astfel, încît Consiliul Băncii şi acţionarii să nu poată să intervină neîntemeiat în activitatea lui curentă, împiedicînd soluţionarea operativă a chestiunilor ce ţin de activitatea Băncii avînd în vedere situaţia economică schimbătoare.
2.3.4 Comitetului de Conducere al Băncii conştientizează responsabilitatea sa în faţa acţionarilor, organelor de condicere şi control, clienţilor Băncii şi consideră scopul lor principal executarea competentă şi conştiincioasă a obligaţiunilor sale privind conducerea curentă a Băncii, care asigură competitivitate şi profitabilitatea Băncii şi poartă răspundere pentru executarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii, Regulamentul Comitetului de Conducere al Băncii şi alte acte normative.
2.3.5 Conducerea Comitetului de Conducere al Băncii este efectuată de către Preşedintele Comitetului de Conducere al Băncii, care activează din numele Băncii fără procură şi poartă răspundere personală pentru rezultatele activităţii Băncii.
2.3.6 Preşedintele Consiliului de Adminsitraţie şi membrii Consiliului de Administraţie în realizarea drepturilor şi executarea obligaţiunilor, trebuie să acţioneze în interesul Băncii, să-şi realizeze drepturile şi să-şi execute obligaţiunile conştiincios şi raţional, inclusiv:
- trebuie să se abţină de la acţiuni, care vor aduce la apariţia conflictelor de interese proprii, interesele acţionarilor, creditorilor, deponenţilor, altor clienţi şi persoane interesate, iar în cazul apariţiei conflictelor sunt obligaţi să informeze despre aceasta Consiliul Băncii;
- să asigure efectuarea operaţiunilor bancare şi altor tranzacţii în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Statutul Băncii şi actelor normative interne ale Băncii;
- să repartizeze obligaţiunile între conducătorii subdiviziunilor structurale ale Băncii, să controleze respectarea lor;
- să organizeze sistemul de colectare, prelucrare şi prezentare a datelor financiare şi operaţionale privind activitatea bancară, necesare Consiliului Băncii şi Comitetului de Conducere al Băncii pentru adoptarea deciziilor administrative întemeiate, incluzînd informaţia despre cele mai importante riscuri bancare.
2.3.7 Competenţa Comitetului de Conducere al Băncii, Preşedintelui Comitetului de Conducere al Băncii, modalitatea de activitate al acestora, responsabilitatea este stabilită de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii, prezentul cod, Regulamentul Comitetului de Conducere al Băncii şi altor acte normative ale Băncii.

III. REMUNERAREA

3.1 În scopul asigurării echilibrului intereselor acţionarilor, membrilor Consiliului şi Comitetului de Conducere al Băncii, principiile aplicate de către Bancă la stimularea materială a membrilor organelor de conducere şi control ale Băncii, precum şi a salariaților Băncii contribuie la:

- realizarea unei profitabilităţi stabile a Băncii pentru o durată îndelungată de timp;
-atragerea şi păstrarea cadrelor calificate;
- asigurarea remunerării adecvate situaţiei financiare a Băncii, precum şi faptului, în ce măsură rezultatele activităţii Băncii corespund indicilor planificaţi;
- sporirea contribuţiei personale în dezvoltarea Băncii (atragerea clienţilor noi, elaborarea produselor bancare noi şi pîrgiilor de desfacere a serviciilor bancare);
- respectarea principiilor eticii profesionale;
- participarea în identificarea riscurilor bancare şi neajunsurilor sistemului de control intern al Băncii;
3.2 Ordinea plăţii, remuneraţia membrilor organului de conducere şi control a Băncii se stabileşte de organele competente ale Băncii în baza legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii şi altor acte normative ale Băncii.
3.3 Recunoscînd că, investiţiile în cadrele calificate constituie baza succesului de lungă durată, Banca formează o echipă de profesionişti, permanent are grijă de perfecţionarea calificaţiei lucrătorilor, motivaţiei, protecţiei sociale şi fidelităţii valorilor corporative.
3.4 Banca acordă o atenţie permanentă perfecţionării şi consolidării culturii corporative, chestiunilor privind protecţia sănătăţii salariaților şi securităţii condiţiilor de muncă în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Statutului Băncii şi actelor normative interne ale Băncii.


IV. CONFLICTUL DE INTERESE

4.1 Una din metodele principale de respectare şi protecţie a drepturilor participanţilor Băncii, precum şi apărarea intereselor patrimoniale şi reputaţia de afaceri a Băncii constituie prevenirea şi reglementarea oricăror conflicte de interese între Bancă şi acţionari, membrilor Consiliului şi Comitetului de Conducere al Băncii, clienţilor Băncii.

4.2 Organele de conducere ale Băncii efectuează în permanenţă activitate privind prevenirea şi reglarea oricăror conflicte şi întreprind măsuri cu privire la soluţionarea lor rapidă şi deplină în limita competenţei lor. Soluţiile, cu privire la afacerile unde există conflict de interese, se adoptă în ordinea, stabilită de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii, actelor normative interne ale Băncii în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi actelor normative interne ale Băncii.
4.3 Luînd în consideraţie necesitatea respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare cu referire la tranzacţiile, în care este conflictul de interese, identificarea persoanelor, care sunt beneficiari reali şi/sau capabili să influienţeze adoptarea deciziilor în Bancă, politica Băncii în domeniul preîntîmpinării conflictului de interese prevede respectarea sistemului de control intern al Băncii legalităţii efectuării tranzacţiilor cu persoanele afiliate Băncii.
4.4 Ordinea adoptării deciziilor la efectuarea operaţiunilor bancare, stabilirii relaţiilor de afaceri cu persoanele menţionate mai sus se stabileşte de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi actele normative interne ale Băncii.

V. PĂRŢILE ASOCIATE

Banca întreţine legături de lungă durată cu părţile asociate (investori, creditori, furnizori şi colaboratori), respectă interesele lor, depune eforturi maxime de colaborare activă a Băncii, bazată pe principiile onestităţii, trsnsparenţei şi respectului reciproc.

5.1 Partenerii (creditorii, investorii şi furnizorii)
5.1.1 Banca tinde la formarea relaţiilor reciproce avantajoase cu părţile contractante, care se bazează pe relaţii de lungă durată şi stabile, schimbul permanent de informaţii, plăţii la timp în conformitate cu condiţiile contractuale, fără constrîngere şi fără litigii excesive în instanţele de judecată. În legătură cu aceasta, un moment important la formarea principiilor conduitei corporative a Băncii constă în necesitatea întreţinerii unor relaţii de încredere stabile cu categoriile de persoane menţionate.
5.1.2 Comitetului de Conducere al Băncii asigură instituirea unui sistem responsabil şi convenabil reciproc în lucrul cu părţile asociate ale Băncii, precum şi implementarea şi perfecţionarea permanentă a cerinţelor, care trebuie să fie accesibile tuturor, informează părţile asociate privind rezultatele activităţii Băncii şi planurilor sale, oferă accesul la informaţie, care poate influienţa asupra activităţii clienţilor Băncii, inclusiv, pe pagina WEB a Băncii prin internet. În activitatea sa Banca exclude posibilitatea prezentării informaţiei neautentice şi eronate privind situaţia sa financiară, activitatea Băncii.
5.1.3 Banca respectă principiile concurenţei conştiincioase în relaţiile cu clienţii, concurenţii şi partenerii de afaceri şi nu foloseşte nici un fel de informaţii ascunse sau falsificate, abuzul de putere a persoanelor cu funcţii de răspundere şi altor acţiuni neconştiincioase în administrarea afacerilor.
5.1.4 Banca întreprinde măsuri cu privire la asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiei referitor la operaţiunile clienţilor săi. Dezvăluirea astfel de informaţii este posibilă, exclusiv, doar în ordinea şi mărimea stabilită de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi actele normative interne ale Băncii.
5.1.5 Banca declară participarea sa activă la contraacţiunea legalizării (spălării) veniturilor, dobîndite prin căi nelegale, finanţării terorismului.
5.1.6 Banca lucrează în permanenţă asupra îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate, la timp şi cu atenţie examinează conflictele şi dificultăţile apărute, soluţionează pretenţii şi plîngeri ale clienţilor în ordinea, prevăzută de legislaţia în vigoare, actele normative interne ale Băncii.
5.2 Personalul Băncii
5.2.1 Temelia stabilităţii şi dezvoltării de lungă durată, o constituie, în viziunea Băncii, dezvoltarea potenţialului personalului. Perfecţionarea şi consolidarea culturii corporative în Bancă este orientată spre formarea la fiecare salariat a sentimentului de coparticipare la realizarea problemelor strategice, care stau în faţa Băncii.
5.2.2 Comitetului de Conducere al Băncii elaborează pentru lucrătorii săi sistemul motivaţiei muncii, ca un sistem atrăgător de remuneraţie şi stimularea muncii.
5.2.3 Raporturile între Bancă şi salariații acesteia, procedurile privind apărarea dreprurilor, sunt reglementate de legislaţia în vigoare, Contractul colectiv de muncă, în vigoare în Bancă, actelor normative ale Băncii.
5.2.4 Banca acordă, în permanenţă, atenţie chestiunilor ce ţin de ocrotirea sănătăţii salariaților şi securităţii muncii. La angajare este exclusă posibilitatea discriminării politice, religioase, naţionale şi altor, motive care nu se referă la calităţile profesionale.
5.2.5 La rîndul său Consiliul Băncii şi Comitetul de Conducere al Băncii aşteaptă de la salariațiio atitudine responsabilă şi cu iniţiativă şi exercitarea efectivă a obligaţiunilor, orientate spre prosperitatea Băncii.

VI. TRANSPARENŢA FINANCIARĂ ŞI AUDITUL EXTERN

6.1 Transparenţa financiară a Băncii se atinge prin soluţionarea următoarelor probleme:

- instituirea şi asigurarea respectării procedurilor efective a controlului intern;
-asigurarea sistemului efectiv şi transparent de administrare a Băncii, inclusiv, prevenirea şi contracararea abuzului din partea organelor de control şi administrare şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale Băncii;
- prevenirea, identificarea şi limitarea riscurilor financiare şi operaţionale;
- asigurarea autenticităţii informaţiei financiare utilizată sau dezvăluită de către Bancă.
6.2 Principiile de bază în dezvăluirea informaţiei despre Bancă le constituie regularitatea şi operativitatea prezentării acesteia, accesul acţionarilor la această informaţie, investitorilor potenţiali şi altor persoane interesate, veridicitatea şi completitudinea conţinutului acesteia, respectarea echilibrului raţional între transparenţa Băncii şi respectarea intereselor comerciale.
6.3 Comisia de cenzori a Băncii verifică funcţionarea controlului intern al Băncii şi sistemei de administrare şi dirijării riscurilor şi reflectă rezultatele controlului în încheierile, însoţite, în caz de necesitate de recomandări privind înlăturarea neajunsurilor stabilite. Încheierile Comisiei de cenzori sunt transmise organelor de administrare ale Băncii, iar în cazul, prevăzute de legislaţie, Statutul Băncii, şi alte acte normative ale Băncii, se aduc la cunoştinţa acţionarilor Băncii.
6.4. Comisia de cenzori a Băncii efectuează controlul obligator al activităţii economico-financiare a activităţii Băncii pentru o perioadă de un an şi este în drept, în cazurile prevăzute de legislaţie, să efectueze controale extraordinare a activităţii economico-financiare şi să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în cazul depistării abuzului din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale Băncii.
6.5 Activitatea Comisiei de cenzori a Băncii este reglementată de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii, Regulamentul Comisiei de cenzori şi de alte acte normative ale Băncii.

VII. RESPONSABILITATEA

7.1.1 În scopul respectării prevederilor prezentului Cod şi monitorizării corespunderii acestuia activităţii Băncii, precum şi implementării active a prevederilor Codului în practica de activitate, acţionarii, membrii Consiliului Băncii, membrii Comitetului de Conducere al Băncii, salariații Băncii sunt responsabili de executarea prevederilor prezentului Cod.

7.1.2 Banca aşteaptă de la toţi acţionarii săi acţiuni responsabile, orientate spre menţinerea stabilităţii şi profitabilităţii Băncii, responsabilitate unul faţă de altul şi faţă de alte persoane interesate, renunţarea la utilizarea informaţiei insider, recunoaşterea proprietăţii sale şi dezvăluirea informaţiei cu privire la persoanele afiliate, renunţarea la constrîngerea Consiliului şi Comitetului de Conducere al Băncii pentru atingerea scopurilor proprii din contul altor acţionari.
7.1.3 În scopul respectării condiţiilor responsabilităţii reciproce, acţionarii îşi asumă obligaţiunea:
-să informeze persoana, deţinătorul registrului acţionarilor şi Banca, privind oricare modificare a datelor personale, incluse în registrul acţionarilor Băncii;
- în formă scrisă să înştiinţeze Banca, Comisia Naţională a Pieţei Financiare privind procurarea acţiunilor Băncii în mărimea ce depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
- să deţină cotă substanţială în capitalul Băncii doar cu autorizarea în scris a Băncii Naţionale a Moldovei în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare;
- în termen, la necesitate, dar nu mai rar de o dată în an, să prezinte Consiliului Băncii informaţia privind afilierea în corespundere cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Statutul Băncii, actele normative interne ale Băncii;
- acţionarii Băncii, în calitate de administratori ai Băncii, sunt obligaţi la timp, dar nu mai rar de o dată în an, să prezinte cererea, care conţin informaţii, suficiente pentru identificarea conflictului de interese;
- să respecte alte obligaţiuni, prevăzute de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi actele normative interne ale Băncii.
7.1.4 Dacă în rezultatul nerespectării sau respectării necorespunzătoare a cerinţelor menţionate mai sus, Băncii i s-a adus prejudicii, acţionarul poartă răspundere faţă de Bancă în mărimea prejudiciului cauzat.
7.1.5 Consiliul Băncii, Comitetului de Conducere al Băncii sunt responsabili pentru respectarea actelor normative în vigoare, Statutului Băncii, prezentul Cod şi actelor normative interne ale Băncii şi, în cazul nerespectării sau respectării necorespunzătoare a acestora şi cauzarea prejudiciului Băncii, poartă răspundere în mărimea prejudiciului cauzat.
7.1.6 Banca va revizui prevederile prezentului Cod în cazul modificării legislaţiei în vigoare, luînd în consideraţie şi tendinţele noi în practica internaţională privind guvernarea corporativă.
7.1.7 Modificările în Prezentul Codul intră în vigoare din data înregistrarii modificărilor în Statutul Băncii de către ÎS Camera Înregistrării de Stat RM din 01.06.2015.

Informația cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează concertat și care dețin cote substanțiale în capitalul social al băncii și referitor la beneficiarii efectiv la 31.07.2016

Informatia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectiv la 31.01.2017

Informatia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectiv la 19.02.2018

Informatia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectiv la 21.03.2018

Informatia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectiv la 27.04.2018

Informatia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectiv la 17.01.2019

Informatia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectiv la 01.03.2019

Informatia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectiv la 15.05.2019

Licenta Bancii noua

Anexa la Licenta Bancii 1

Anexa la Licenta BAncii 2

1

last

 

Politica de remunerare

L I S T A activităţilor permise prin regulamentele interne susursalelor BC „ENERGBANK” SA

a) atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile; 

b) acordarea de credite; 

c)  leasing financiar; 

d) prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică; 

e) emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit. d); 

f) emiterea de garanții și asumarea de angajamente; 

g) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților.

h) consultanța acordată persoanelor juridice si fizice; 

i) servicii de păstrare în casete de siguranță;

j) activitate de agent bancassurance;

k) orice alte activități sau servicii, permise de Banca Națională a Moldovei Băncii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități.

L I S T A activităţilor permise prin regulamentele interne agentiilor BC „ENERGBANK” SA

       Agenţia BC „ENERGBANK” SA poate desfăşura următoarele activităţi/operaţiuni cu caracter organizatorico/tehnic, de asigurare sau facilitare a activităţilor financiare ale filialei, care nu generează necesitatea luării de către Agenţie a deciziilor privind gestionarea de sine stătătoare a riscurilor:

a) acceptarea depozitelor (plătibile la vedere sau la termen etc.), cu sau fără dobîndă, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de depozit;

b) vînzarea certificatelor de depozit;

c) acordarea serviciilor de încasări, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială;

d) operaţiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii şi actelor normative interne ale băncii în domeniul reglementării valutare;

e) operaţiuni cu cecuri de călătorie;

f) acordarea serviciilor de păstrare în siguranţă a bunurilor; g) acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată, încasarea mijloacelor băneşti în cazul în care clientul nu are deschis cont bancar şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii;

h) operaţiuni de administrare a debitării directe: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială

i) operaţiuni de deservire a deţinătorilor de carduri bancare prin intermediul POS terminalelor instalate la sediul agenţiei: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu numerar, asigurarea posibilităţii de efectuare a plăţilor prin intermediul cardurilor, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de card;

j) acordarea serviciilor aferente transferurilor băneşti prin intermediul sistemelor de transfer internaţional de mijloace băneşti, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de bancă cu sistemele de transferuri internaţionale; k) acordarea serviciilor de consultanţă financiară;

l) operaţiuni de recepţionare, prelucrare şi eliberare a documentelor şi informaţiilor necesare pentru acordarea şi supravegherea creditelor, realizarea acţiunilor în vederea rambursării (recuperării) creditelor şi a altor creanţe ale băncii, precum şi pentru efectuarea altor operaţiuni cu clienţii.

Operaţiunile în valută străină pot fi efectuate de Agenţie cu permisiunea Filialei Băncii, care se eliberează reieşind din principiile politicii economice unice ale Băncii şi gradul de pregătire al Agenţiei.

Agenţia efectuează operaţii în baza contractelor cu agenţii economici, încheiate între Filială şi client, în care sînt stipulate drepturile, angajamentele, obligaţiunile părţilor, metodele de asigurare a angajamentelor şi alte condiţii în corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.