Informația privind guvernanța băncii

Influenţă dominantă asupra persoanei; existenţa unor situaţii de fapt sau a unor aranjamente organizatorice sau financiare pentru:
a) repartizarea profitului anual sau acoperirea pierderilor persoanei;
b) coordonarea gestionării activităţii persoanei de către alte persoane care urmăresc un obiectiv comun;
c) atribuirea de competenţe mai mari, decît cele care derivă din cotele deţinute;
d) atribuirea competenţelor de a alege membrii organului de supraveghere sau ai organului executiv altor persoane, decît celor care urmează să posede asemenea competenţe în temeiul cotelor deţinute;
e) gestionarea comună a persoanelor, care derivă din componenţa organelor de conducere;
f) cazurile în care fie majoritatea membrilor organului de supraveghere sau a membrilor organului executiv ale persoanei, fie acţionarul care deţine cel puţin 50% din acţiunile cu drept de vot sau din capitalul persoanei sunt obişnuiţi sau sunt obligaţi să acţioneze în vederea gestiunii persoanei în conformitate cu instrucţiunile altei persoane;
g) capacitatea de a deţine majoritatea decisivă pentru a vota chestiunile prevăzute de legislaţie, ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor.
2) Legături strînse; situaţia în care două sau mai multe persoane sunt legate între ele în oricare dintre următoarele modalităţi:
a) printr-o cotă de participare reprezentînd deţinerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice;
b) prin control;
c) prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate de una şi aceeaşi terţă persoană prin control.
3) Persoane care acţionează concertat; persoanele aflate în situaţia în care fiecare dintre ele decide să exercite drepturile lor legate de cota de participare dobîndită sau pe care urmează să o dobîndească în conformitate cu un acord implicit sau explicit încheiat între persoanele respective. Activitatea concertată şi data achiziţiei realizată cu încălcarea prevederilor Legii instituţiilor financiare sunt constatate de Banca Naţională.
Pană la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează concertat, fără a se limita la acestea:
a) persoanele care au achiziţionat acţiuni ale băncii în circumstanţe care denotă achiziţia coordonată sau intenţia comună a acestor persoane de a achiziţiona acţiunile băncii;
b) persoanele implicate:
persoane care controlează sau sunt controlate de către altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;
persoane care sînt parte directă sau indirectă la acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
persoane fizice din cadrul persoanei care au atribuţii de conducere sau control;
soţii, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate în alineatele de mai sus;
persoane care pot numi majoritatea membrilor organelor de conducere în cadrul unei persoane;
c) întreprinderea-mamă împreună cu sucursalele sale, precum şi oricare dintre sucursale aceleiaşi întreprindere-mamă între ele;
d) o persoană cu membrii organelor de conducere şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
e) o persoană cu fondurile ei de pensii şi cu persoana ce administrează aceste fonduri;
f) persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare avînd aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care sunt persoane implicate;
g) persoane care în derularea unor operaţiuni economice direcţionează beneficiile astfel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sunt persoane implicate;
h) persoane juridice ale căror structuri de proprietate sau organe de conducere au preponderent aceeaşi componenţă;
i) persoane care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent şi/sau prin înstrăinarea de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent;
j) persoane, al căror exerciţiu identic al drepturilor conferite de valorile mobiliare emise de bancă denotă o politică comună de durată cu referire la bancă;
k) persoane care pentru derularea unor operaţiuni economice, de reprezentare a intereselor sau pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute, au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari aceeaşi persoană, respectiv persoane care sunt persoane implicate;
l) persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legătură cu banca;
m) persoane care au deţinut sau deţin în acelaşi timp cote de participare la una sau mai multe persoane juridice exercitînd controlul asupra acestora şi desfăşurînd o politică comună;
n) persoane care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună.
4) Achizitor potenţial; orice persoană fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionînd concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează să dobîndească, prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa. În aplicarea prezentului Regulament, obligaţiile care incumbă achizitorului potenţial/achizitorului/deţinătorului direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii revin şi beneficiarului efectiv al acestuia.

achizitor potenţial - orice persoană care urmează să dobîndească, prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;

cotă substanţială - drept de proprietate direct sau indirect care reprezintă echivalentul de 1% sau mai mult din capitalul unităţii economice sau din dreptul de vot ori care permite exercitarea unei influenţe considerabile asupra managementului sau activităţii acesteia;

Articolul 15. Restricţiile privind cotele de participare în capitalul social al băncii

(1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:

a) nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;

b) nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2);

c) nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

(2) Exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1). Banca Naţională informează achizitorul şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată cu încălcarea prevederilor alin.(1), despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor prevăzute la prezentul alineat.

(3) Persoanele care au încălcat prevederile alin.(1) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei, acţiunile aferente cotei substanţiale astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.156 alin.(3).

(4) Persoanele care sînt împuternicite conform legii să înregistreze transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii vor face înregistrările respective numai cu condiţia prezentării permisiunii prealabile a Băncii Naţionale, în cazurile prevăzute de prezenta lege. Procedura de înregistrare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor se realizează conform actelor normative ale Băncii Naţionale, coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol şi ale art.151-156, calculul drepturilor de vot se realizează conform actelor normative ale Băncii Naţionale, coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

(6) Persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă nu pot deţine direct sau indirect cote de participare în capitalul social al băncilor. Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă este stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale.

Articolul 151. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a permisiunii

(1) Prevederile art.15 alin.(1) nu se aplică în circumstanţe obiective, stabilite conform actelor normative ale Băncii Naţionale. În acest caz, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori este suspendat de drept de la data achiziţiei pînă la data eliberării de către Banca Naţională a permisiunii în condiţiile prezentei legi. Banca Naţională informează achizitorul, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată în condiţiile prezentului alineat, despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1), acţionarii vor informa Banca Naţională despre achiziţie în termen de 15 zile de la data achiziţiei şi vor solicita permisiunea Băncii Naţionale în termen de 60 de zile de la data achiziţiei.

(3) La solicitarea şi eliberarea permisiunii vor fi aplicate prevederile art.152 şi 153.

(4) Dacă acţionarii nu solicită permisiunea Băncii Naţionale în termenul prevăzut la alin.(2) sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională refuză eliberarea permisiunii, acţionarii vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei sau, după caz, de la data la care a fost emis acest refuz, acţiunile aferente cotei substanţiale astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.156 alin.(3).

Articolul 152. Solicitarea permisiunii prealabile

(1) Orice achizitor potenţial va solicita permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale pentru dobîndirea sau majorarea cotei substanţiale în capitalul social al băncii prin care urmează să fie atinse nivelurile prevăzute la art.15 alin.(1), cu indicarea mărimii cotei de participare ce constituie obiectul achiziţiei şi furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante prevăzute la art.153 alin.(5).

(11) Pentru solicitarea permisiunii prevăzute la art.15 alin.(1) lit.b) şi c) persoana, cu excepţia achizitorului potenţial, prezintă documentele şi informaţiile relevante, conform actelor normative ale Băncii Naţionale, care vor fi examinate în termenele prevăzute la alin.(3)-(9). În cazul dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale, la evaluarea persoanei Banca Naţională va ţine cont de prevederile art.153 alin.(1) lit.a), e) şi f), alin.(2)-(4), (6) şi (7).

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), condiţiile în care se consideră că mai multe persoane acţionează concertat în calitate de achizitori potenţiali se stabilesc prin actele normative ale Băncii Naţionale.

(3) Banca Naţională confirmă în scris, în cel mult 2 zile lucrătoare, achizitorului potenţial primirea solicitării.

(4) Banca Naţională realizează evaluarea prevăzută la art.153 alin.(1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia, conform actelor normative la care se face referire la art.153 alin.(5). Dacă solicitarea nu este însoţită de toate documentele necesare, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor respective. În momentul transmiterii confirmării de primire, Banca Naţională comunică potenţialului achizitor data de expirare a termenului de evaluare.

(5) Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, dar nu mai tîrziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin.(4).

(6) Achizitorul potenţial va transmite informaţiile suplimentare solicitate de Banca Naţională în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data expedierii de către Banca Naţională a solicitării. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se aplică prevederile art.153 alin.(3). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin.(4) din prezentul articol se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.

(7) Dacă Banca Naţională hotărăşte să refuze eliberarea permisiunii prealabile, comunică în scris achizitorului potenţial hotărîrea sa în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicînd şi motivele refuzului. Banca Naţională poate face publică hotărîrea.

(8) În cazul eliberării permisiunii prealabile, Banca Naţională poate stabili un termen maxim, care nu poate fi mai mic de 3 luni, pentru finalizarea achiziţiei propuse şi poate prelungi acest termen dacă este necesar.

(9) Banca Naţională remite solicitantului permisiunea prealabilă în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii respective.

Articolul 153. Evaluarea achizitorului potenţial

(1) La examinarea solicitării prevăzute la art.152, în vederea asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a băncii şi luînd în considerare posibila influenţă a achizitorului potenţial asupra băncii, Banca Naţională evaluează dacă calitatea achizitorului potenţial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, este potrivită şi adecvată prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:

a) reputaţia achizitorului potenţial;

b) calificarea, reputaţia şi experienţa oricărei persoane care va activa în calitate de administrator al băncii ca rezultat al achiziţiei propuse;

c) soliditatea financiară a achizitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată de bancă în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată de banca vizată de achiziţia propusă;

d) capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale înaintate faţă de bancă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a cerinţei ca grupul financiar din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi determinarea repartizării competenţelor între aceste autorităţi;

e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că prin achiziţia propusă un asemenea risc ar putea creşte;

f) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale.

(2) Banca Naţională poate lua orice măsuri pentru a verifica informaţiile/ documentele furnizate de achizitorul potenţial, inclusiv prin cooperarea cu autorităţile competente interne şi externe. Autorităţile competente interne vor furniza informaţiile solicitate de Banca Naţională. Informaţiile solicitate trebuie să fie proporţionale şi adaptate la natura achizitorului potenţial şi a achiziţiei propuse şi să prezinte relevanţă din perspectiva unei evaluări prudenţiale.

(3) Banca Naţională nu va elibera permisiunea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin.(1), sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de achizitorul potenţial sînt incomplete.

(4) Banca Naţională nu poate impune nicio condiţie prealabilă privind nivelul cotei care trebuie să fie achiziţionată şi nici nu poate evalua achiziţia propusă pe baza criteriului oportunităţii.

(5) Criteriile prevăzute la alin.(1), lista de informaţii şi documente pentru realizarea evaluării se detaliază prin actele normative ale Băncii Naţionale.

(6) Banca Naţională poate decide să realizeze evaluarea prevăzută la prezentul articol numai cu referire la persoana care urmează să deţină direct o cotă de participare în capitalul social al băncii şi la beneficiarul efectiv al acesteia.

(7) În cazul în care permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale este solicitată pentru două sau mai multe achiziţii propuse care vizează aceeaşi bancă, Banca Naţională asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potenţiali.

Articolul 154. Notificarea înstrăinării şi reducerii cotei de participare în capitalul social al băncii

Orice deţinător direct sau indirect al unei cote substanţiale în capitalul social al băncii care a decis să înstrăineze această cotă sau să o reducă astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să se situeze sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca în cauză să înceteze să mai fie o sucursală a acestei persoane trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Naţională în legătură cu această decizie, conform actelor normative ale Băncii Naţionale.

Articolul 155. Informări subsecvente ale Băncii Naţionale

(1) Banca informează Banca Naţională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă, despre orice dobîndire sau înstrăinare directă sau indirectă a cotelor de participare în capitalul său social care depăşesc nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau ca urmare a căreia banca devine sucursală, respectiv se situează sub nivelurile menţionate, precum şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobîndire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea prezentei legi şi a actelor normative ale Băncii Naţionale.

(2) Banca informează Banca Naţională, la solicitarea acesteia, despre identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de cote substanţiale şi nivelul acestora, conform informaţiilor de care dispune, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.

(3) Orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al unei bănci prezintă Băncii Naţionale, la cererea acesteia, informaţia aferentă activităţii sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă informaţie necesară efectuării evaluării prudenţiale, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.

(4) Orice deţinător direct sau indirect de cotă substanţială în capitalul social al băncii este obligat să notifice Băncii Naţionale schimbarea beneficiarului său efectiv în termen de 10 zile din data la care a aflat sau trebuia să afle despre aceasta.

(5) Banca Naţională va fi informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor consiliului sau ai organului executiv al băncii sau al persoanelor care exercită controlul asupra acesteia. Această obligaţie revine participanţilor la acord şi organelor de conducere ale băncii sau ale persoanelor la care acest acord se referă, urmînd a fi executată în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau, dacă acordul nu este încheiat în formă scrisă, din ziua în care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia.

(6) Banca Naţională urmăreşte respectarea în mod permanent a cerinţelor prevăzute la art.153 şi poate solicita, în acest sens, de la bancă şi de la orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii orice informaţii pe care le consideră necesare. În cazul în care aceste cerinţe nu sînt respectate, Banca Naţională poate aplica băncii şi deţinătorului direct şi indirect de cote în capitalul social al băncii măsuri de remediere şi sancţiuni corespunzătoare, potrivit prezentei legi.

(7) Informaţiile prezentate conform acestui articol pot fi verificate de Banca Naţională în condiţiile art.153 alin.(2).

Articolul 156. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului

(1) În cazul în care deţinătorul direct sau indirect de cotă substanţială nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de actele normative ale Băncii Naţionale emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei bănci sau exercită asupra acesteia o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii, precum şi în cazul în care deţinătorul direct sau indirect ori beneficiarul efectiv al acestuia nu a furnizat Băncii Naţionale informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv, Banca Naţională dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate băncii, administratorilor acesteia, deţinătorului direct şi indirect de cotă substanţială în capitalul social al băncii şi beneficiarului efectiv al acestuia, Banca Naţională poate retrage permisiunea prealabilă acordată în temeiul art.15, poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acestor acţiuni, a dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, a dreptului de a primi dividende, poate dispune înstrăinarea de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat a acţiunilor deţinute şi/sau, în cazul în care Banca Naţională retrage permisiunea prealabilă deţinătorilor de cotă substanţială în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% în capitalul social al băncii, instituirea administrării speciale.

(2) În termen de 3 luni de la data retragerii permisiunii prealabile, deţinătorii de cotă substanţială vizaţi trebuie să înstrăineze acţiunile.

(3) Dacă după expirarea termenului prevăzut la alin.(2) acţiunile nu au fost înstrăinate, prin derogare de la prevederile Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, în termen de 15 zile, organul executiv al băncii dispune anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni şi expunerea acestora pentru vînzare la bursa de valori, urmînd ca suma încasată din vînzare să fie consemnată la dispoziţia fostului deţinător, după reţinerea cheltuielilor de vînzare şi a sumelor amenzilor care i-au fost aplicate acestuia. Dacă acţiunile expuse pentru vînzare nu au fost vîndute sau au fost vîndute parţial, prin derogare de la prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, organul executiv al băncii va lua decizia privind achiziţionarea cotei corespunzătoare de acţiuni în vederea micşorării capitalului social.

(4) Persoanele faţă de care s-au dispus măsurile prevăzute la alin.(1) nu mai pot deţine, direct sau indirect, noi acţiuni ale băncii respective.

Articolul 157. Înstrăinarea cotei de participare în capitalul social al băncii a persoanei rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă

(1) Persoana rezidentă în jurisdicţia ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, care deţine, direct sau indirect, cotă de participare în capitalul social al băncii va înstrăina această cotă în decurs de un an de la data la care această jurisdicţie a fost calificată, conform actelor normative ale Băncii Naţionale, ca jurisdicţie ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.

(2) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, devin incidente prevederile art.156 alin.(3).

Articolul 158. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor

(1) Cu cel puţin 7 zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, banca sau persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor prezintă Băncii Naţionale lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor.

(2) Nu mai tîrziu de 3 zile înainte de data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, registratorul independent care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale băncii şi deţinătorii nominali sînt obligaţi să informeze banca şi persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor despre orice transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii care are loc după data întocmirii listei acţionarilor.

(3) Datele obţinute conform alin.(2) se prezintă Băncii Naţionale de către bancă sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor nu mai tîrziu de 2 zile înainte de data desfăşurării acesteia.

(4) Banca Naţională examinează documentele prezentate conform alin.(1) şi (3) şi remite Comisiei de înregistrare a participanţilor la adunarea generală a acţionarilor băncii, precum şi băncii sau persoanelor care convoacă adunarea generală a acţionarilor, opinia scrisă referitoare la lista acţionarilor.

(5) Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor este nulă în absenţa opiniei scrise a Băncii Naţionale cu privire la aceasta.

(6) Prin derogare de la prevederile art.54 alin.(5) lit.c) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, lista acţionarilor băncii nu poate fi modificată în interiorul termenului de 3 zile pînă la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor băncii.

 

 

Legea instituţiilor financiare RM

Scris. BNM 09-01114/176/1805 din 14/06/2013

Prin prezenta, Banca Natională a Moldovei Va comunica urmatoarele. 

Legea nr.31 din 07.03.2013 pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Monitor Oficial nr. 69-74/223 din 05.04,2013) a stabilit cerinţe noi aferente deţinerii cotelor de participare în capitaul băncilor. Cerinţele respective determină obligaţia de informare/notificare a Băncii Naţionale atăt de către banci, căt şi de către deţinatorii direcţi şi indirecţi (inclusiv beneficiarii efectivi) ai cotelor de participare în capitalul băncilor în modul şi condiţiile stabilite de prevederile art. 15 -158 din Legea instituţiilor flnanciare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Cu referire la асţionarii şi deţinătorii indirectţi de cote substantiale în capitalul social al băncilor, dobăndite рană la întrarea în vigoare a Legii nr.3l, art. VIII din aceasta lege determine obligativitatea acţionarilor şi deţinătorilor respectivi să remita Bănci Naţionale informaţia privind beneficiarii efectivi ai acestora, precum şi orice altă informaţie solicitată de Banca Naţională pentru confirmarea identităţi beneficiarilor efectivi, în termen de 6 luni de la data întrării în vigoare a respectivei legi. În caz contrar, vor fi aplicabile prevederile art. 156 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Luănd în consideraţie că termenul de 6 luni expiră la 05.10.2013, Vă atenţioăm la necesitatea informării şi atenţionării suplimentare a acţionarilor (grupurilor de acţionari ce acţioneaza concertat) şi a deţinătorilor indirecţi de cote substanţiale în capitalul social al băncilor referitor la obligaţia de prezentare în adresa Băncii Naţionale în termenul stabilit de lege, a informaţiei aferente beneficiarilor efectivi ai acestora, precum si referitor la consecinţele legale în cazul neprezentării informaţiei necesare.

Informaţia respectivă, în scopul facilităţi procesului de prezentare si examinare, va fi întocmită, în comun, de catre fiecare actionar (grup de acţionari ce acţioneaza concertat) şj deţinator indirect al acestuia, inclusiv beneficiar efectiv, al oricarei cote substantiale în capitalul social băncii, conform anexei nr.l la рrezentа scrisoare si prezentata de catre acţionarul respectiv Bancii Naţonale.

La fel, fiecare actionar-persoana fizica ce deţine о cota substantială în capitalul social al bancii, sau acţionar-persoana fizica care acţioneaza concertat cu alţi acţionari ai bancii si deţine cu aceştia о cota similara, va prezenta о declaraţie, conform modelului din anexa nr.2, precum cu beneficiarul efectiv al cotei deţinute este insuşi actionarul rcspectiv. În cazul în care acest acţionar nu este beneficiarul efectiv - acţionarul si beneficiarul efectiv vor dezvălui identitatea celui din urma conform cerinţelor expuse în anexa nr. 1, iar beneficiarul efectiv va prezenta о declaraţie, conform modelului din anexa nr.3.

În scopul informării pesoanelor vizate - acţioonarilor si deţinatorilor indirecţi de cote substanţiale în capitalul social al băncilor pană la beneficiarii efectivi, recomandăm utiiizarea concomitenţa de către bănci a tuturor mijloacelor posibile de informare - publicarea pe pagina-oficială web a băncii şi a în organul de presa stabilit de statutul băncii, expedierea scrisorilor electronice şi pe suport hărtie, comunicarea prin telefon, fax, ş.a.

În caz de necesitate consultarile pe marginea cerinţelor prezenţei scrisori pot fi oferite de către executorii acesteia.