Informația privind guvernanța băncii

Influenţă dominantă asupra persoanei; existenţa unor situaţii de fapt sau a unor aranjamente organizatorice sau financiare pentru:
a) repartizarea profitului anual sau acoperirea pierderilor persoanei;
b) coordonarea gestionării activităţii persoanei de către alte persoane care urmăresc un obiectiv comun;
c) atribuirea de competenţe mai mari, decît cele care derivă din cotele deţinute;
d) atribuirea competenţelor de a alege membrii organului de supraveghere sau ai organului executiv altor persoane, decît celor care urmează să posede asemenea competenţe în temeiul cotelor deţinute;
e) gestionarea comună a persoanelor, care derivă din componenţa organelor de conducere;
f) cazurile în care fie majoritatea membrilor organului de supraveghere sau a membrilor organului executiv ale persoanei, fie acţionarul care deţine cel puţin 50% din acţiunile cu drept de vot sau din capitalul persoanei sunt obişnuiţi sau sunt obligaţi să acţioneze în vederea gestiunii persoanei în conformitate cu instrucţiunile altei persoane;
g) capacitatea de a deţine majoritatea decisivă pentru a vota chestiunile prevăzute de legislaţie, ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor.
2) Legături strînse; situaţia în care două sau mai multe persoane sunt legate între ele în oricare dintre următoarele modalităţi:
a) printr-o cotă de participare reprezentînd deţinerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice;
b) prin control;
c) prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate de una şi aceeaşi terţă persoană prin control.
3) Persoane care acţionează concertat; persoanele aflate în situaţia în care fiecare dintre ele decide să exercite drepturile lor legate de cota de participare dobîndită sau pe care urmează să o dobîndească în conformitate cu un acord implicit sau explicit încheiat între persoanele respective. Activitatea concertată şi data achiziţiei realizată cu încălcarea prevederilor Legii instituţiilor financiare sunt constatate de Banca Naţională.
Pană la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează concertat, fără a se limita la acestea:
a) persoanele care au achiziţionat acţiuni ale băncii în circumstanţe care denotă achiziţia coordonată sau intenţia comună a acestor persoane de a achiziţiona acţiunile băncii;
b) persoanele implicate:
persoane care controlează sau sunt controlate de către altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;
persoane care sînt parte directă sau indirectă la acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
persoane fizice din cadrul persoanei care au atribuţii de conducere sau control;
soţii, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate în alineatele de mai sus;
persoane care pot numi majoritatea membrilor organelor de conducere în cadrul unei persoane;
c) întreprinderea-mamă împreună cu sucursalele sale, precum şi oricare dintre sucursale aceleiaşi întreprindere-mamă între ele;
d) o persoană cu membrii organelor de conducere şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
e) o persoană cu fondurile ei de pensii şi cu persoana ce administrează aceste fonduri;
f) persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare avînd aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care sunt persoane implicate;
g) persoane care în derularea unor operaţiuni economice direcţionează beneficiile astfel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sunt persoane implicate;
h) persoane juridice ale căror structuri de proprietate sau organe de conducere au preponderent aceeaşi componenţă;
i) persoane care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent şi/sau prin înstrăinarea de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent;
j) persoane, al căror exerciţiu identic al drepturilor conferite de valorile mobiliare emise de bancă denotă o politică comună de durată cu referire la bancă;
k) persoane care pentru derularea unor operaţiuni economice, de reprezentare a intereselor sau pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute, au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari aceeaşi persoană, respectiv persoane care sunt persoane implicate;
l) persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legătură cu banca;
m) persoane care au deţinut sau deţin în acelaşi timp cote de participare la una sau mai multe persoane juridice exercitînd controlul asupra acestora şi desfăşurînd o politică comună;
n) persoane care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună.
4) Achizitor potenţial; orice persoană fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionînd concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează să dobîndească, prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa. În aplicarea prezentului Regulament, obligaţiile care incumbă achizitorului potenţial/achizitorului/deţinătorului direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii revin şi beneficiarului efectiv al acestuia.