Informația privind guvernanța băncii

Scris. BNM 09-01114/176/1805 din 14/06/2013

Prin prezenta, Banca Natională a Moldovei Va comunica urmatoarele. 

Legea nr.31 din 07.03.2013 pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Monitor Oficial nr. 69-74/223 din 05.04,2013) a stabilit cerinţe noi aferente deţinerii cotelor de participare în capitaul băncilor. Cerinţele respective determină obligaţia de informare/notificare a Băncii Naţionale atăt de către banci, căt şi de către deţinatorii direcţi şi indirecţi (inclusiv beneficiarii efectivi) ai cotelor de participare în capitalul băncilor în modul şi condiţiile stabilite de prevederile art. 15 -158 din Legea instituţiilor flnanciare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Cu referire la асţionarii şi deţinătorii indirectţi de cote substantiale în capitalul social al băncilor, dobăndite рană la întrarea în vigoare a Legii nr.3l, art. VIII din aceasta lege determine obligativitatea acţionarilor şi deţinătorilor respectivi să remita Bănci Naţionale informaţia privind beneficiarii efectivi ai acestora, precum şi orice altă informaţie solicitată de Banca Naţională pentru confirmarea identităţi beneficiarilor efectivi, în termen de 6 luni de la data întrării în vigoare a respectivei legi. În caz contrar, vor fi aplicabile prevederile art. 156 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Luănd în consideraţie că termenul de 6 luni expiră la 05.10.2013, Vă atenţioăm la necesitatea informării şi atenţionării suplimentare a acţionarilor (grupurilor de acţionari ce acţioneaza concertat) şi a deţinătorilor indirecţi de cote substanţiale în capitalul social al băncilor referitor la obligaţia de prezentare în adresa Băncii Naţionale în termenul stabilit de lege, a informaţiei aferente beneficiarilor efectivi ai acestora, precum si referitor la consecinţele legale în cazul neprezentării informaţiei necesare.

Informaţia respectivă, în scopul facilităţi procesului de prezentare si examinare, va fi întocmită, în comun, de catre fiecare actionar (grup de acţionari ce acţioneaza concertat) şj deţinator indirect al acestuia, inclusiv beneficiar efectiv, al oricarei cote substantiale în capitalul social băncii, conform anexei nr.l la рrezentа scrisoare si prezentata de catre acţionarul respectiv Bancii Naţonale.

La fel, fiecare actionar-persoana fizica ce deţine о cota substantială în capitalul social al bancii, sau acţionar-persoana fizica care acţioneaza concertat cu alţi acţionari ai bancii si deţine cu aceştia о cota similara, va prezenta о declaraţie, conform modelului din anexa nr.2, precum cu beneficiarul efectiv al cotei deţinute este insuşi actionarul rcspectiv. În cazul în care acest acţionar nu este beneficiarul efectiv - acţionarul si beneficiarul efectiv vor dezvălui identitatea celui din urma conform cerinţelor expuse în anexa nr. 1, iar beneficiarul efectiv va prezenta о declaraţie, conform modelului din anexa nr.3.

În scopul informării pesoanelor vizate - acţioonarilor si deţinatorilor indirecţi de cote substanţiale în capitalul social al băncilor pană la beneficiarii efectivi, recomandăm utiiizarea concomitenţa de către bănci a tuturor mijloacelor posibile de informare - publicarea pe pagina-oficială web a băncii şi a în organul de presa stabilit de statutul băncii, expedierea scrisorilor electronice şi pe suport hărtie, comunicarea prin telefon, fax, ş.a.

În caz de necesitate consultarile pe marginea cerinţelor prezenţei scrisori pot fi oferite de către executorii acesteia.