Servicii bancare

L I S T A activităţilor permise prin regulamentele interne susursalelor BC „ENERGBANK” SA

a) atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile; 

b) acordarea de credite; 

c)  leasing financiar; 

d) prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică; 

e) emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit. d); 

f) emiterea de garanții și asumarea de angajamente; 

g) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților.

h) consultanța acordată persoanelor juridice si fizice; 

i) servicii de păstrare în casete de siguranță;

j) activitate de agent bancassurance;

k) orice alte activități sau servicii, permise de Banca Națională a Moldovei Băncii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități.

L I S T A activităţilor permise prin regulamentele interne agentiilor BC „ENERGBANK” SA

       Agenţia BC „ENERGBANK” SA poate desfăşura următoarele activităţi/operaţiuni cu caracter organizatorico/tehnic, de asigurare sau facilitare a activităţilor financiare ale filialei, care nu generează necesitatea luării de către Agenţie a deciziilor privind gestionarea de sine stătătoare a riscurilor:

a) acceptarea depozitelor (plătibile la vedere sau la termen etc.), cu sau fără dobîndă, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de depozit;

b) vînzarea certificatelor de depozit;

c) acordarea serviciilor de încasări, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială;

d) operaţiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii şi actelor normative interne ale băncii în domeniul reglementării valutare;

e) operaţiuni cu cecuri de călătorie;

f) acordarea serviciilor de păstrare în siguranţă a bunurilor; g) acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată, încasarea mijloacelor băneşti în cazul în care clientul nu are deschis cont bancar şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii;

h) operaţiuni de administrare a debitării directe: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială

i) operaţiuni de deservire a deţinătorilor de carduri bancare prin intermediul POS terminalelor instalate la sediul agenţiei: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu numerar, asigurarea posibilităţii de efectuare a plăţilor prin intermediul cardurilor, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de card;

j) acordarea serviciilor aferente transferurilor băneşti prin intermediul sistemelor de transfer internaţional de mijloace băneşti, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de bancă cu sistemele de transferuri internaţionale; k) acordarea serviciilor de consultanţă financiară;

l) operaţiuni de recepţionare, prelucrare şi eliberare a documentelor şi informaţiilor necesare pentru acordarea şi supravegherea creditelor, realizarea acţiunilor în vederea rambursării (recuperării) creditelor şi a altor creanţe ale băncii, precum şi pentru efectuarea altor operaţiuni cu clienţii.

Operaţiunile în valută străină pot fi efectuate de Agenţie cu permisiunea Filialei Băncii, care se eliberează reieşind din principiile politicii economice unice ale Băncii şi gradul de pregătire al Agenţiei.

Agenţia efectuează operaţii în baza contractelor cu agenţii economici, încheiate între Filială şi client, în care sînt stipulate drepturile, angajamentele, obligaţiunile părţilor, metodele de asigurare a angajamentelor şi alte condiţii în corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.