Alte servicii

INFORMAȚII GENERALE

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. în calitate de participant profesionist pe piaţa de capital efectuează activitatea sa în baza licenţei de categoria „C” (seria CNPF nr.000802 din 14.01.2015), eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).

Conform licenţei acordate, B.C.„ENERGBANK”S.A. dispune de dreptul de a desfăşura următoarele tipuri de servicii și activităţi de investiții:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; 
 • tranzacţionarea în cont propriu; 
 • consultanţa de investiţii; 
 • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

Banca furnizează clienților servicii de investiţii numai în baza unui contract de intermediere pe piaţa de capital, întocmit în formă scrisă, pe suport hârtie, care prevede drepturile şi obligaţiile Băncii şi ale clientului.

B.C. „ENERGBANK” S.A. deține calitatea de membrul pieţei reglementate şi a sistemului multilateral de tranzacţionare ale S.A.„Bursa de Valori a Moldovei”.

În conformitate cu prevederile pct.26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.32/2 din 16.06.2014 B.C.„ENERGBANK”S.A. este membru al Fondului de compensare a investitorilor.

Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa persoanele fizice - clienţi ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie conform legislației în vigoare.

Piața de capital - reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora se efectuează emiterea şi circulaţia (tranzacţionarea) instrumentelor financiare (acţiuni, obligaţiuni, etc.). Piața de capital include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese și asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

Investitor - este acea persoană care deține mijloace bănești și intenționează să le utilizeze în tranzacții cu instrumente financiare.

Instrumente financiare tranzacționate pe piața de capital - sunt valorile mobiliare corporative (acțiuni, obligațiuni, etc.) emise de persoane juridice naţionale.

Circulația valorilor mobiliare corporative pe piața de capital se efectuează prin tranzacții înregistrate:

 • pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei;
 • în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei;
 • în afara pieței reglementate / MTF.

Listele valorilor mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată / în cadrul M.T.F. sunt plasate pe pagina web al Bursei de Valori a Moldovei - operatorului de piața / de sistem (www.bvm.md), în directoriul "Piețe".

Metodele de comunicare, care urmează să fie utilizate între Bancă şi client:

 • Metodele de comunicare și modul de prezentare a documentelor se stabilește în contractul de intermediere pe piaţa de capital sau în ordinele clientului.
 • Informaţiile obligatorii pot fi prezentate clientului în limba de stat sau rusă.
 • Documentele prezentate de client într-o altă limbă decât limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Contractul de intermediere pe piaţa de capital, ordinele clientilor, precum şi alte documente aferente tranzacţiei sunt întocmite în limba de stat.

Ordinele privind tranzacţionarea instrumentelor financiare se prezintă în original în Direcția Piețe Financiare, Departamentul Trezorerie.

Natura, frecvenţa şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor clienților.

 • Formularul de confirmare a executării ordinului – se prezintă după încheierea fiecărei tranzacţii din numele clientului cel târziu în prima zi lucrătoare (pentru client obişnuit) / în termen stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital (pentru client profesionist sau parte eligibilă) după executarea ordinului sau, în cazul în care Banca primeşte confirmarea din partea unui terţ, după primirea confirmării din partea terţului şi conţine informaţia despre ordinul executat: data tranzacţiei, numărul instrumentelor financiare procurate / vândute, preţul tranzacţiei, informaţii detaliate despre cheltuielile aferente tranzacţiei.
 • La solicitare, Banca poate elibera clientului extrasul de cont.

Pentru informaţii suplimentare, puteți apela la numerele de telefon: (373 22) 858038, (373 22) 858036.

Subdiviziunea responsabilă pentru prestarea serviciilor pe piaţa de capital este Direcția Piețe Financiare, Departament Trezorerie.

INFORMAȚII UTILE:

Extras electronic

Social Media

Facebook Vkontakte Odnoklassniki