Информация об управлении банка

achizitor potenţial - orice persoană care urmează să dobîndească, prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;

cotă substanţială - drept de proprietate direct sau indirect care reprezintă echivalentul de 1% sau mai mult din capitalul unităţii economice sau din dreptul de vot ori care permite exercitarea unei influenţe considerabile asupra managementului sau activităţii acesteia;

Articolul 15. Restricţiile privind cotele de participare în capitalul social al băncii

(1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:

a) nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;

b) nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2);

c) nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

(2) Exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1). Banca Naţională informează achizitorul şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată cu încălcarea prevederilor alin.(1), despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor prevăzute la prezentul alineat.

(3) Persoanele care au încălcat prevederile alin.(1) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei, acţiunile aferente cotei substanţiale astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.156 alin.(3).

(4) Persoanele care sînt împuternicite conform legii să înregistreze transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii vor face înregistrările respective numai cu condiţia prezentării permisiunii prealabile a Băncii Naţionale, în cazurile prevăzute de prezenta lege. Procedura de înregistrare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor se realizează conform actelor normative ale Băncii Naţionale, coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol şi ale art.151-156, calculul drepturilor de vot se realizează conform actelor normative ale Băncii Naţionale, coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

(6) Persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă nu pot deţine direct sau indirect cote de participare în capitalul social al băncilor. Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă este stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale.

Articolul 151. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a permisiunii

(1) Prevederile art.15 alin.(1) nu se aplică în circumstanţe obiective, stabilite conform actelor normative ale Băncii Naţionale. În acest caz, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori este suspendat de drept de la data achiziţiei pînă la data eliberării de către Banca Naţională a permisiunii în condiţiile prezentei legi. Banca Naţională informează achizitorul, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată în condiţiile prezentului alineat, despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1), acţionarii vor informa Banca Naţională despre achiziţie în termen de 15 zile de la data achiziţiei şi vor solicita permisiunea Băncii Naţionale în termen de 60 de zile de la data achiziţiei.

(3) La solicitarea şi eliberarea permisiunii vor fi aplicate prevederile art.152 şi 153.

(4) Dacă acţionarii nu solicită permisiunea Băncii Naţionale în termenul prevăzut la alin.(2) sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională refuză eliberarea permisiunii, acţionarii vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei sau, după caz, de la data la care a fost emis acest refuz, acţiunile aferente cotei substanţiale astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.156 alin.(3).

Articolul 152. Solicitarea permisiunii prealabile

(1) Orice achizitor potenţial va solicita permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale pentru dobîndirea sau majorarea cotei substanţiale în capitalul social al băncii prin care urmează să fie atinse nivelurile prevăzute la art.15 alin.(1), cu indicarea mărimii cotei de participare ce constituie obiectul achiziţiei şi furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante prevăzute la art.153 alin.(5).

(11) Pentru solicitarea permisiunii prevăzute la art.15 alin.(1) lit.b) şi c) persoana, cu excepţia achizitorului potenţial, prezintă documentele şi informaţiile relevante, conform actelor normative ale Băncii Naţionale, care vor fi examinate în termenele prevăzute la alin.(3)-(9). În cazul dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale, la evaluarea persoanei Banca Naţională va ţine cont de prevederile art.153 alin.(1) lit.a), e) şi f), alin.(2)-(4), (6) şi (7).

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), condiţiile în care se consideră că mai multe persoane acţionează concertat în calitate de achizitori potenţiali se stabilesc prin actele normative ale Băncii Naţionale.

(3) Banca Naţională confirmă în scris, în cel mult 2 zile lucrătoare, achizitorului potenţial primirea solicitării.

(4) Banca Naţională realizează evaluarea prevăzută la art.153 alin.(1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia, conform actelor normative la care se face referire la art.153 alin.(5). Dacă solicitarea nu este însoţită de toate documentele necesare, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor respective. În momentul transmiterii confirmării de primire, Banca Naţională comunică potenţialului achizitor data de expirare a termenului de evaluare.

(5) Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, dar nu mai tîrziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin.(4).

(6) Achizitorul potenţial va transmite informaţiile suplimentare solicitate de Banca Naţională în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data expedierii de către Banca Naţională a solicitării. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se aplică prevederile art.153 alin.(3). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin.(4) din prezentul articol se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.

(7) Dacă Banca Naţională hotărăşte să refuze eliberarea permisiunii prealabile, comunică în scris achizitorului potenţial hotărîrea sa în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicînd şi motivele refuzului. Banca Naţională poate face publică hotărîrea.

(8) În cazul eliberării permisiunii prealabile, Banca Naţională poate stabili un termen maxim, care nu poate fi mai mic de 3 luni, pentru finalizarea achiziţiei propuse şi poate prelungi acest termen dacă este necesar.

(9) Banca Naţională remite solicitantului permisiunea prealabilă în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii respective.

Articolul 153. Evaluarea achizitorului potenţial

(1) La examinarea solicitării prevăzute la art.152, în vederea asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a băncii şi luînd în considerare posibila influenţă a achizitorului potenţial asupra băncii, Banca Naţională evaluează dacă calitatea achizitorului potenţial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, este potrivită şi adecvată prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:

a) reputaţia achizitorului potenţial;

b) calificarea, reputaţia şi experienţa oricărei persoane care va activa în calitate de administrator al băncii ca rezultat al achiziţiei propuse;

c) soliditatea financiară a achizitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată de bancă în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată de banca vizată de achiziţia propusă;

d) capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale înaintate faţă de bancă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a cerinţei ca grupul financiar din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi determinarea repartizării competenţelor între aceste autorităţi;

e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că prin achiziţia propusă un asemenea risc ar putea creşte;

f) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale.

(2) Banca Naţională poate lua orice măsuri pentru a verifica informaţiile/ documentele furnizate de achizitorul potenţial, inclusiv prin cooperarea cu autorităţile competente interne şi externe. Autorităţile competente interne vor furniza informaţiile solicitate de Banca Naţională. Informaţiile solicitate trebuie să fie proporţionale şi adaptate la natura achizitorului potenţial şi a achiziţiei propuse şi să prezinte relevanţă din perspectiva unei evaluări prudenţiale.

(3) Banca Naţională nu va elibera permisiunea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin.(1), sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de achizitorul potenţial sînt incomplete.

(4) Banca Naţională nu poate impune nicio condiţie prealabilă privind nivelul cotei care trebuie să fie achiziţionată şi nici nu poate evalua achiziţia propusă pe baza criteriului oportunităţii.

(5) Criteriile prevăzute la alin.(1), lista de informaţii şi documente pentru realizarea evaluării se detaliază prin actele normative ale Băncii Naţionale.

(6) Banca Naţională poate decide să realizeze evaluarea prevăzută la prezentul articol numai cu referire la persoana care urmează să deţină direct o cotă de participare în capitalul social al băncii şi la beneficiarul efectiv al acesteia.

(7) În cazul în care permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale este solicitată pentru două sau mai multe achiziţii propuse care vizează aceeaşi bancă, Banca Naţională asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potenţiali.

Articolul 154. Notificarea înstrăinării şi reducerii cotei de participare în capitalul social al băncii

Orice deţinător direct sau indirect al unei cote substanţiale în capitalul social al băncii care a decis să înstrăineze această cotă sau să o reducă astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să se situeze sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca în cauză să înceteze să mai fie o sucursală a acestei persoane trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Naţională în legătură cu această decizie, conform actelor normative ale Băncii Naţionale.

Articolul 155. Informări subsecvente ale Băncii Naţionale

(1) Banca informează Banca Naţională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă, despre orice dobîndire sau înstrăinare directă sau indirectă a cotelor de participare în capitalul său social care depăşesc nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau ca urmare a căreia banca devine sucursală, respectiv se situează sub nivelurile menţionate, precum şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobîndire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea prezentei legi şi a actelor normative ale Băncii Naţionale.

(2) Banca informează Banca Naţională, la solicitarea acesteia, despre identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de cote substanţiale şi nivelul acestora, conform informaţiilor de care dispune, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.

(3) Orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al unei bănci prezintă Băncii Naţionale, la cererea acesteia, informaţia aferentă activităţii sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă informaţie necesară efectuării evaluării prudenţiale, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.

(4) Orice deţinător direct sau indirect de cotă substanţială în capitalul social al băncii este obligat să notifice Băncii Naţionale schimbarea beneficiarului său efectiv în termen de 10 zile din data la care a aflat sau trebuia să afle despre aceasta.

(5) Banca Naţională va fi informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor consiliului sau ai organului executiv al băncii sau al persoanelor care exercită controlul asupra acesteia. Această obligaţie revine participanţilor la acord şi organelor de conducere ale băncii sau ale persoanelor la care acest acord se referă, urmînd a fi executată în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau, dacă acordul nu este încheiat în formă scrisă, din ziua în care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia.

(6) Banca Naţională urmăreşte respectarea în mod permanent a cerinţelor prevăzute la art.153 şi poate solicita, în acest sens, de la bancă şi de la orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii orice informaţii pe care le consideră necesare. În cazul în care aceste cerinţe nu sînt respectate, Banca Naţională poate aplica băncii şi deţinătorului direct şi indirect de cote în capitalul social al băncii măsuri de remediere şi sancţiuni corespunzătoare, potrivit prezentei legi.

(7) Informaţiile prezentate conform acestui articol pot fi verificate de Banca Naţională în condiţiile art.153 alin.(2).

Articolul 156. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului

(1) În cazul în care deţinătorul direct sau indirect de cotă substanţială nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de actele normative ale Băncii Naţionale emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei bănci sau exercită asupra acesteia o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii, precum şi în cazul în care deţinătorul direct sau indirect ori beneficiarul efectiv al acestuia nu a furnizat Băncii Naţionale informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv, Banca Naţională dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate băncii, administratorilor acesteia, deţinătorului direct şi indirect de cotă substanţială în capitalul social al băncii şi beneficiarului efectiv al acestuia, Banca Naţională poate retrage permisiunea prealabilă acordată în temeiul art.15, poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acestor acţiuni, a dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, a dreptului de a primi dividende, poate dispune înstrăinarea de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat a acţiunilor deţinute şi/sau, în cazul în care Banca Naţională retrage permisiunea prealabilă deţinătorilor de cotă substanţială în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% în capitalul social al băncii, instituirea administrării speciale.

(2) În termen de 3 luni de la data retragerii permisiunii prealabile, deţinătorii de cotă substanţială vizaţi trebuie să înstrăineze acţiunile.

(3) Dacă după expirarea termenului prevăzut la alin.(2) acţiunile nu au fost înstrăinate, prin derogare de la prevederile Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, în termen de 15 zile, organul executiv al băncii dispune anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni şi expunerea acestora pentru vînzare la bursa de valori, urmînd ca suma încasată din vînzare să fie consemnată la dispoziţia fostului deţinător, după reţinerea cheltuielilor de vînzare şi a sumelor amenzilor care i-au fost aplicate acestuia. Dacă acţiunile expuse pentru vînzare nu au fost vîndute sau au fost vîndute parţial, prin derogare de la prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, organul executiv al băncii va lua decizia privind achiziţionarea cotei corespunzătoare de acţiuni în vederea micşorării capitalului social.

(4) Persoanele faţă de care s-au dispus măsurile prevăzute la alin.(1) nu mai pot deţine, direct sau indirect, noi acţiuni ale băncii respective.

Articolul 157. Înstrăinarea cotei de participare în capitalul social al băncii a persoanei rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă

(1) Persoana rezidentă în jurisdicţia ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, care deţine, direct sau indirect, cotă de participare în capitalul social al băncii va înstrăina această cotă în decurs de un an de la data la care această jurisdicţie a fost calificată, conform actelor normative ale Băncii Naţionale, ca jurisdicţie ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.

(2) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, devin incidente prevederile art.156 alin.(3).

Articolul 158. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor

(1) Cu cel puţin 7 zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, banca sau persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor prezintă Băncii Naţionale lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor.

(2) Nu mai tîrziu de 3 zile înainte de data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, registratorul independent care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale băncii şi deţinătorii nominali sînt obligaţi să informeze banca şi persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor despre orice transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii care are loc după data întocmirii listei acţionarilor.

(3) Datele obţinute conform alin.(2) se prezintă Băncii Naţionale de către bancă sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor nu mai tîrziu de 2 zile înainte de data desfăşurării acesteia.

(4) Banca Naţională examinează documentele prezentate conform alin.(1) şi (3) şi remite Comisiei de înregistrare a participanţilor la adunarea generală a acţionarilor băncii, precum şi băncii sau persoanelor care convoacă adunarea generală a acţionarilor, opinia scrisă referitoare la lista acţionarilor.

(5) Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor este nulă în absenţa opiniei scrise a Băncii Naţionale cu privire la aceasta.

(6) Prin derogare de la prevederile art.54 alin.(5) lit.c) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, lista acţionarilor băncii nu poate fi modificată în interiorul termenului de 3 zile pînă la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor băncii.

 

 

Legea instituţiilor financiare RM

потенциальный приобретатель - любое лицо, которое в последующем приобретет любым способом, прямо или косвенно, существенную долю в капитале банка или увеличит свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли в уставном капитале соответствовала или превысила 5, 10, 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением;

существенная доля - прямое или косвенное право собственности, соответствующее 1 и более процентам капитала хозяйствующего субъекта или права голоса либо существенно влияющее на менеджмент или деятельность данного субъекта;

Статья 15. Ограничения относительно долей участия в уставном капитале банка

(1) Без предварительного письменного разрешения Национального банка:

а) ни один потенциальный приобретатель не может приобрести каким-либо способом существенную долю в уставном капитале банка или увеличить свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли участия в уставном капитале соответствовала или превысила 5, 10, 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением;

b) ни одно лицо индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц не может приобрести каким-либо способом долю в уставном капитале банка, на которых распространяются положения части (2);

c) ни один обладатель уставного капитала банка не может внести в качестве вклада в уставный капитал коммерческой организации акции банка.

(2) Осуществление права голоса, права созыва и проведения общего собрания акционеров, права внесения вопросов в повестку дня, права выдвижения кандидатов в члены совета общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии, права на получение дивидендов приостанавливается по праву со дня приобретения, осуществленного с нарушением положений части (1). В течение пяти дней с момента, когда Национальному банку стало известно о приобретении, осуществленном с нарушением положений части (1), Национальный банк извещает приобретателя и банк о действии положений о приостановлении осуществления прав, предусмотренных настоящей частью.

(3) Акции, соответствующие существенной доли, приобретенные с нарушением положений части (1), подлежат отчуждению в течение трех месяцев с момента приобретения. Если по истечении данного срока акции не были отчуждены, применяются положения части (3) статьи 156.

(4) Лица, уполномоченные согласно закону регистрировать передачу прав собственности на акции банка, осуществляют эту регистрацию только при наличии предварительного разрешения Национального банка в предусмотренных настоящим законом случаях. Процедура регистрации передачи права собственности на акции банков осуществляется в соответствии с нормативными актами Национального банка, согласованными с Национальной комиссией по финансовому рынку.

(5) При применении положений настоящей статьи и статей 151-156 подсчет прав голоса осуществляется в соответствии с нормативными актами Национального банка, согласованными с Национальной комиссией по финансовому рынку.

(6) Лицо, являющееся резидентом юрисдикции, не отвечающей международным стандартам прозрачности, не имеет права прямо или косвенно владеть долей участия в уставном капитале банка. Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, устанавливается нормативными актами Национального банка.

Статья 151. Освобождение от обязанности получать предварительное разрешение

(1) Положения части (1) статьи 15 не применяются при наличии объективных обстоятельств, предусмотренных нормативными актами Национального банка. В этом случае осуществление права голоса, права созыва и проведения общего собрания акционеров, права внесения вопросов в повестку дня, права выдвижения кандидатов в члены совета общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии приостанавливается по праву со дня приобретения до даты выдачи Национальным банком разрешения в соответствии с настоящим законом. В течение пяти дней с момента, когда Национальному банку стало известно о приобретении, осуществленном в соответствии с условиями настоящей части, Национальный банк извещает приобретателя о действии положений о приостановлении осуществления вышеперечисленных прав.

(2) В предусмотренном частью (1) случае акционеры должны уведомить Национальный банк в течение 15 дней со дня приобретения и подать заявление на получение разрешения Национального банка в течение 60 дней с момента приобретения.

(3) При подаче заявления на получение разрешения и при выдаче такового применяются положения статей 152 и 153.

(4) Если акционеры не запрашивают разрешение Национального банка в течение срока, указанного в части (2), или Национальный банк отказывает в выдаче разрешения после осуществленной оценки, акции, соответствующие существенной доле, приобретенной таким образом, подлежат отчуждению в течение трех месяцев с момента приобретения или с момента получения отказа в приобретении. Если по истечении данного срока акции не были отчуждены, применяются положения части (3) статьи 156.

Статья 152. Заявление на получение предварительного разрешения

(1) Любой потенциальный приобретатель должен подать заявление на получение предварительного письменного разрешения Национального банка для приобретения или увеличения существенной доли в уставном капитале банка до размера, предусмотренного частью (1) статьи 15, с указанием размера доли участия, являющейся предметом приобретения, и предоставить надлежащие сведения и документы, указанные в части (5) статьи 153.

(11) Для получения разрешения, предусмотренного в пунктах b) и c) части (1) статьи 15, лицо, за исключением потенциального приобретателя, предоставляет соответствующие документы и информацию согласно нормативным актам Национального банка, которые подлежат рассмотрению в сроки, указанные в частях (3)-(9). В случае приобретения доли в уставном капитале банка ниже основной, при оценке лица Национальный банк принимает во внимание положения пунктов а), e) и f) части (1), частей (2)-(4), (6) и (7) статьи 153.

(2) Для целей применения положений части (1) условия, при которых считается, что несколько лиц действуют согласованно в качестве потенциальных приобретателей, устанавливаются нормативными актами Национального банка.

(3) Национальный банк не позднее двух рабочих дней письменно подтверждает получение заявления потенциального приобретателя.

(4) Национальный банк проводит предусмотренную частью (1) статьи 153 оценку в течение не более 60 рабочих дней после письменного подтверждения получения всех документов, представленных ему в соответствии с нормативными актами, указанными в части (5) статьи 153. Если к заявлению не приложены все необходимые документы, течение срока проведения оценки начинается со дня подтверждения Национальным банком получения всех соответствующих документов. При передаче подтверждения о получении документов Национальный банк сообщает потенциальному приобретателю дату истечения срока проведения оценки.

(5) Национальный банк вправе потребовать в письменной форме любые дополнительные сведения, необходимые для завершения оценки, но не позднее 50 рабочих дней со дня начала течения срока проведения оценки, указанного в части (4).

(6) Потенциальный приобретатель должен представить запрашиваемые Национальным банком дополнительные сведения в течение не более 30 рабочих дней со дня направления требования Национальным банком. В случае невыполнения данного обязательства применяются положения части (3) статьи 153. На данный период срок проведения оценки, предусмотренный частью (4) настоящей статьи, приостанавливается. Любой иной запрос Национального банка о дополнении или уточнении полученных сведений не влечет приостановления срока проведения оценки.

(7) В случае принятия решения об отказе в выдаче предварительного разрешения Национальный банк письменно уведомляет об этом потенциального приобретателя в течение двух рабочих дней со дня принятия решения и в пределах срока проведения оценки с указанием причин отказа. Национальный банк вправе обнародовать свое решение.

(8) В случае выдачи предварительного разрешения Национальный банк вправе установить максимальный срок для завершения предполагаемого приобретения, который не может быть менее трех месяцев, и при необходимости вправе продлить этот срок.

(9) Национальный банк направляет заявителю предварительное разрешение в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Статья 153. Оценка потенциального приобретателя

(1) При рассмотрении заявления, предусмотренного статьей 152, Национальный банк, в целях обеспечения предусмотрительного и разумного управления банком и принимая во внимание возможное влияние потенциального приобретателя на банк, определяет, является ли качество потенциального приобретателя подходящим и надлежащим, в том числе является ли его финансовая устойчивость надежной с точки зрения предполагаемого приобретения, на основании совокупного изучения следующих критериев:

а) репутация потенциального приобретателя;

b) квалификация, репутация и опыт лица, которое будет действовать в качестве руководителя банка в результате предполагаемого приобретения;

c) финансовая устойчивость потенциального приобретателя, в частности в отношении вида деятельности банка, осуществляемой в настоящем и планируемой в будущем в связи с предполагаемым приобретением;

d) способность банка соблюдать пруденциальные требования, предъявляемые к банку в соответствии с положениями действующего законодательства, в частности требование о том, чтобы финансовая группа, частью которой станет банк, обладала структурой, позволяющей осуществлять эффективный надзор, эффективный обмен информацией между компетентными органами и определять разграничение полномочий между ними;

e) наличие разумных оснований подозревать, что относительно предполагаемого приобретения совершается или совершено преступление или покушение на преступление по отмыванию денег или финансированию терроризма в соответствии с положениями законодательства в данной области либо что в связи с предполагаемым приобретением такой риск может увеличиться;

f) наличие разумных оснований подозревать, что выгодоприобретающим собственником предполагаемого приобретения является лицо, отличное от заявленного Национальному банку.

(2) Национальный банк вправе принять любые меры для проверки сведений/документов, представленных потенциальным приобретателем, в том числе в рамках сотрудничества с национальными и зарубежными компетентными органами. Национальные компетентные органы предоставляют запрашиваемые Национальным банком сведения. Запрашиваемая информация должна быть соразмерной и адаптированной к потенциальному покупателю и предполагаемому приобретению, а также актуальной с точки зрения пруденциальной оценки.

(3) Национальный банк не выдает предварительное разрешение, если для этого имеются разумные причины, основанные на критериях, предусмотренных частью (1), либо если сведения и документы, представленные потенциальным приобретателем, являются неполными.

(4) Национальный банк не вправе устанавливать какие-либо предварительные условия относительно размера доли участия, которая должна быть приобретена, и не вправе оценивать предполагаемое приобретение с точки зрения его целесообразности.

(5) Критерии, изложенные в части (1), перечень сведений и документов, необходимых для проведения оценки, определяются нормативными актами Национального банка.

(6) Национальный банк вправе принять решение о проведении оценки, предусмотренной настоящей статьей, только в отношении лица, которое будет непосредственно владеть долей участия в уставном капитале банка, и его выгодоприобретающего собственника.

(7) Если предварительное разрешение Национального банка истребовано для двух или более намерений по предполагаемому приобретению долей участия в капитале того же банка, Национальный банк обеспечивает недискриминационный подход ко всем потенциальным приобретателям.

Статья 154. Уведомление об отчуждении и уменьшении доли участия в уставном капитале банка

Каждый прямой или косвенный владелец существенной доли в уставном капитале банка, принявший решение об отчуждении этой доли или ее уменьшении таким образом, что пропорция его прав голоса или доля участия в уставном капитале станет ниже 1, 5, 10, 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, что данный банк перестанет быть отделением данного лица, обязан предварительно письменно уведомить Национальный банк об этом решении в соответствии с нормативными актами Национального банка.

Статья 155. Последующие уведомления Национального банка

(1) Банк обязан уведомить Национальный банк о факте прямого или косвенного приобретения или отчуждения доли участия в его уставном капитале, превышающей 1, 5, 10, 20, 33, 50 процентов, или в результате которого банк становится отделением, соответственно оказываясь ниже указанных уровней, а также о любых фактах или обстоятельствах, вызывающих подозрение в том, что такое приобретение или отчуждение осуществлялось без соблюдения требований настоящего закона и нормативных актов Национального банка, в течение трех рабочих дней со дня, когда об этом стало известно.

(2) По требованию Национального банка в порядке и на условиях, предусмотренных его нормативными актами, банк обязан уведомить Национальный банк о личности прямых и косвенных владельцев существенных долей и размерах таковых в соответствии с информацией, которой он располагает.

(3) Каждый прямой или косвенный владелец доли в уставном капитале какого-либо банка представляет Национальному банку по его требованию в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными актами Национального банка, сведения о своей деятельности, включая годовые финансовые отчеты, декларации о доходах, а также иные сведения, необходимые для выполнения пруденциальной оценки.

(4) Каждый прямой или косвенный владелец существенной доли в уставном капитале банка обязан уведомить Национальный банк о смене выгодоприобретающего собственника в 10-дневный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

(5) Национальный банк должен быть уведомлен о любом соглашении, независимо от формы его заключения, предметом или следствием которого станет: согласованное осуществление права голоса на общих собраниях акционеров банка или на общих собраниях лиц, осуществляющих контроль над банком; согласованная деятельность по управлению банком либо согласованная деятельность лиц, осуществляющих контроль над ним; осуществление права назначать большинство членов совета или исполнительного органа банка либо лиц, осуществляющих контроль над ним. Данная обязанность возлагается на участников соглашения и руководящие органы банка или лиц, к которым это соглашение относится, и должна быть исполнена в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашения либо со дня, когда стали известны обстоятельства, свидетельствующие о его наличии, если соглашение не было заключено в письменной форме.

(6) Национальный банк осуществляет постоянный контроль за соблюдением требований, указанных в статье 153, и вправе потребовать с этой целью от банка и любого прямого или косвенного владельца доли участия в уставном капитале банка любые сведения, которые сочтет необходимыми. В случае несоблюдения данных требований Национальный банк вправе применить к банку и прямым и косвенным владельцам долей участия в уставном капитале банка исправительные меры и санкции согласно настоящему закону.

(7) Национальный банк вправе проверить согласно части (2) статьи 153 сведения, представленные в соответствии с настоящей статьей.

Статья 156. Несоблюдение требований, предъявляемых к качеству акционеров

(1) Если прямой или косвенный владелец существенной доли более не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству акционеров банка, предусмотренным законом и принятыми в целях его исполнения нормативными актами Национального банка, либо осуществляет на банк влияние, которое может поставить под угрозу предусмотрительное и разумное управление банком, а также если прямой или косвенный владелец либо его выгодоприобретающий собственник не представил Национальному банку сведения, ясно раскрывающие личность выгодоприобретающего собственника, Национальный банк применяет надлежащие меры по прекращению такой ситуации. В связи с этим независимо от иных мер или санкций, которые могут быть применены к банку, его руководителям, прямому или косвенному владельцу существенной доли в уставном капитале банка и его выгодоприобретающему собственнику, Национальный банк имеет право отозвать предварительное разрешение, выданное на основании статьи 15, приостановить осуществление права голоса по этим акциям, права созыва и проведения общего собрания акционеров, права внесения вопросов в повестку дня, права выдвижения кандидатов в члены совета общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии, права на получение дивидендов, обязать лицо, чье право голоса было приостановлено, к отчуждению своих акций и/или ввести специальное управление в случае отзыва Национальным банком предварительного разрешения, выданного владельцам существенных долей в уставном капитале банка, превышающих в совокупности 50 процентов уставного капитала банка.

(2) В трехмесячный срок со дня отзыва предварительного разрешения акции соответствующих владельцев существенной доли подлежат отчуждению.

(3) Если по истечении срока, предусмотренного частью (2), акции не были отчуждены, в отступление от положений Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года и Закона о рынке ценных бумаг № 199-XIV от 18 ноября 1998 года в 15-дневный срок исполнительный орган банка принимает решение об аннулировании соответствующих акций, эмиссии новых акций и выставлении их для продажи на фондовой бирже с последующей передачей вырученной от продажи суммы первоначальному владельцу после удержания всех связанных с продажей расходов и сумм штрафных санкций, наложенных на последнего. Если выставленные на продажу акции не были проданы или были проданы частично, в отступление от положений Закона об акционерных обществах и Закона о рынке ценных бумаг исполнительный орган банка принимает решение о приобретении соответствующей доли акций в целях уменьшения уставного капитала.

(4) Лица, к которым применялись меры, предусмотренные частью (1), в дальнейшем не имеют права владеть прямо или косвенно новыми акциями данного банка.

Статья 157. Отчуждение доли участия в уставном капитале банка лицом, являющимся резидентом юрисдикции, не отвечающей международным стандартам прозрачности

(1) Лицо, являющееся резидентом юрисдикции, не отвечающей международным стандартам прозрачности, владеющее прямо или косвенно долей участия в уставном капитале банка, обязано произвести ее отчуждение в течение одного года со дня отнесения этой юрисдикции в соответствии с нормативными актами Национального банка к юрисдикциям, не отвечающим международным стандартам прозрачности.

(2) В случае неисполнения обязанности, предусмотренной частью (1) настоящей статьи, применяются положения части (3) статьи 156.

Статья 158. Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров

(1) Не менее чем за семь дней до проведения общего собрания акционеров банк или лица, которые созывают внеочередное общее собрание акционеров, представляют Национальному банку список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров.

(2) Не позднее чем за три дня до проведения общего собрания акционеров независимый регистратор, ведущий реестр владельцев ценных бумаг банка, и номинальные владельцы обязаны проинформировать банк и лиц, которые созывают внеочередное общее собрание акционеров, о любой передаче права собственности на акции банка, осуществленной после составления списка акционеров.

(3) Данные, полученные согласно части (2), представляются банком или лицами, которые созывают внеочередное общее собрание акционеров, Национальному банку не позднее чем за два дня до проведения собрания.

(4) Национальный банк рассматривает документы, представленные согласно частям (1) и (3), и направляет Комиссии по регистрации участников общего собрания акционеров банка, а также банку или лицам, которые созывают общее собрание акционеров, письменное заключение по списку акционеров.

(5) Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров, недействителен без письменного заключения Национального банка.

(6) В отступление от положений пункта с) части (5) статьи 54 Закона об акционерных обществах № 1134-ХIII от 2 апреля 1997 года список акционеров банка не может быть изменен в течение трех дней, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров банка.

Закон о финансовых учреждениях 

1) Определяющее влияние на лицо; наличие некоторых фактических ситуаций или некоторых организационных и финансовых соглашений для:

a) распределения годовой прибыли или погашения убытков лица;

b) координирование управления деятельности лица другими лицами, преследующими общую цель;

c) присвоение компетенций больше, чем те, которые вытекают из владеющей доли;

d) присвоение компетенций выбора членов органа надзора или исполняющего органа другим лицам, но не тем, которые должны владеть подобной компетенцией на основании владеющих долей;

e) совместное управление лиц, находящихся в составе руководящих органов;

f) случаи, когда либо большинство членов органа надзора или исполнительного органа лица, либо акционер, владеющий не менее 50% акций с правом голоса или из капитала лица, имеют обыкновение или принуждены действовать с целью управления лицом в соответствии с указаниями другого лица;

g) способность владеть решающим большинством для голосования вопросов, предусмотренных законодательством, находящихся в компетенции генерального собрания акционеров.

2) Тесные связи; положение, когда два или более лиц связаны между собой любым следующим способом:

a) участием в виде владения, прямого или посредством контроля, 20% или более из права голоса или из уставного капитала юридического лица;

b) контролем;

c) тем, что оба или все эти лица связаны контролем одного и того же третьего лица.

3) Лица, действующие согласованно; лица, находящиеся в ситуации, когда каждое из них решает выполнять свои права, связанные с долей участия, приобретенной или которую следует приобрести в соответствии с подразумевающим или четким соглашением, заключенным между данными лицами.

Согласованное действие и момент приобретения, реализованные с нарушениями положения Закона о финансовых учреждениях, определяются Национальным банком.

Пока не доказано обратное, считается, что следующие лица действуют совместно, не ограничиваясь следующим:

a) лица, которые приобрели акции банка, в обстоятельствах, которые указывают скоординированные приобретения или совместные намерения данных лиц на приобретение акции банка;

b) вовлеченные лица:

лица, контролирующие или контролируемые другими лицами или находятся под совместным контролем;

лица, являющиеся прямой или косвенной частью соглашений с целью совместного получения или исполнения прав голоса, если предмет соглашения, акции могут предоставить положение контроля;

физические лица из состава лица, имеющего руководящие или контрольные полномочия;

лица, назначающие большинство членов руководящих органов в рамках одного учреждения;

c) материнское общество совместно со своими отделениями, а также любое отделение того же материнского общества между ними;

d) лицо с членами руководящих органов и с вовлеченными лицами, а также эти лица между собой;

e) лицо со своими пенсионными фондами и с лицом, администрирующим эти фонды;

f) лица, которые в проведении определенных экономических операций используют финансовые ресурсы, имеющие тот же источник или происходящие от различных организаций, являющиеся вовлеченными лицами;

g) лица, которые в проведении определенных экономических операций направляют полученную таким образом прямую выгоду к тому же получателю или получателям, являющимся вовлеченными лицами;

h) юридические лица, чьи корпоративные структуры собственности или органы управления имеют в основном тот же состав;

i) лица, которые приняли или принимают аналогичную инвестиционную политику, связанную с покупкой финансовых инструментов, выпущенных одним и тем же эмитентом, или лица, вовлеченные одним и тем же эмитентом и/или связанные с продажей финансовых инструментов, выпущенных одним и тем же эмитентом или лицами, вовлеченными одним и тем же эмитентом;

j) лица, чьи осуществляемые идентично права, предоставляемые ценными бумагами, выпущенными банком, указывают общую долгосрочную политику по отношению к банку;

k) лица, которые в проведении определенных экономических операций, представительных интересов или для осуществления прав голоса, предоставляемых владеющими ими финансовыми инструментами, назначили или назначают в качестве доверительного управляющего соответственно доверительных управляющих, одно и то же лицо или лица, являющиеся вовлеченными;

l) лица, которые были ассоциированы в любой правовой форме, признанной законом, а цель ассоциации состоит в проведении операций, связанных с банком;

m) лица, которые владели или владеют в одно и то же время долевыми участиями в одном или нескольких юридических лицах, осуществляя контроль над ними и проводя общую политику;

n) лица, которые проводили или проводят совместные экономические операции.

4) Потенциальный приобретатель;любое физическое или юридическое лицо, ассоциация или группа лиц, действующих согласованно, зарегистрированных как таковые, которые собираются приобретать любыми методами, прямо или косвенно существенную долю в банке или увеличить свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли в уставном капитале соответствовала или превысила 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением. Для применения настоящего регламента обязательства, возложенные на потенциального приобретателя /приобретателя /прямого или косвенного владельца доли в уставном капитале банка, относятся и к его выгодоприобретающему собственнику.

Письмо НБМ 09-01114/176/1805 от 14/06/2013. Настоящим НБМ сообщает следующее.  Закон 31 от 07/03/2013, относительно изменений и дополнений некоторых законодательных актов (Монитор Офичиал 69-74/223 от 05/04/2013) установил новые требования относительно владельцев существенной доли участия в капитале банков. Соответствующие требования определяют обязанность по информированию/извещению БНМ, как банками так и прямыми/косвенными (включая выгодоприобретающих бенефициаров) собственниками долей участия в капитале банков на условиях уствновленных ст. 15-158 Закона о финансовых учреждениях 550-XIII от 21/07/1995.

В отношении акционеров и косвенных собственников существенных долей участия в капитале банков, приобретенных до вступления в действие Закона 31, ст. VIII этого закона определяет обязательство акционеров и соответствующих собственников передать в НБМ информацию об их выгодоприобретающих бенефициарах и любую иную информацию затребуемую НБМ, для подтверждения идентификации выгодоприоретающих собственников, в срок 6 месяцев со дня вступления в силу соответсвующего закона. В противном случае, будут применены положения ст. 156 Закона о финансовых учреждениях 550-XIII от 21 июля 1995.

Учитывая что 6-тимесячный срок истекает 05/10/2013, обращаем Ваше внимание на необходимость информирования и акцентирования внимания акционеров (групп акционеров действующих концентрированно) и косвенных собственников существенных долей участия в капитале банков на необходимость предоставления в НБМ в сроки установленные в законе, информации касающейся их выгодоприобретающих собственников, а также на последствия в случае непредоставления необходимой информации.

С целью облегчения процесса представления и рассмотрения, данная информация будет составлена совместно/ сообща каждым акционером (группой акционеров которые действуют сосредоточено / концентрировано) и его косвенным владельцем, включая фактического бенефициара, любой существенной доли участия в уставном капитале банка, согласно приложения № 1 к данному письму и представленного Национальному Банку соответствующим акционером.

Также, каждый акционер - физическое лицо которое владеет существенной долей уставного капитала Банка, или акционер – физическое лицо которое действует сосредоточенно / концентрированно с другими акционерами банка и владеет совместно с ними соответсвующей долей, представит декларацию, согласно образца №2, о том что действительным бенефициаром владеющих долей является именно соответствующий акционер. В случае если этот акционер не является действительным бенефициаром – акционер и фактический бенефициар раскроют идентичность последнего согласно требований указанных в приложении №1, а фактический бенефициар представит декларацию согласно образца №3.